Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów stomatologicznych dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 485 400 , fax. 857 485 627
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 485 400, fax. 857 485 627
  REGON: 28860400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów stomatologicznych dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów stomatologicznych na potrzeby UMB z podziałem na 2 części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 2 – FORMULARZ CENOWY, odpowiednio dla każdej części zamówienia, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. 3. Termin ważności materiałów (stomatologicznych, ortodontycznych, protetycznych – implantów) – minimum 6 miesięcy. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek: znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp).W przypadku złożenia oferty, w której zostanie zaoferowany przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych - Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia (wg załącznika Nr 6 do SIWZ). Wykonawca powinien wskazać (podać) dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązań. Zamawiający korzystając ewentualnie z opinii rzeczoznawców dokona oceny zaproponowanych rozwiązań, w szczególności poprzez porównanie parametrów określonych przez Wykonawcę w oświadczeniu dotyczącym równoważności ofert z istotnymi parametrami przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33133000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ, 3) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem; 4) wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców (jeżeli są przewidywani – załączyć załącznik Nr 3 do SIWZ), 5) wypełniony załącznik Nr 4 do SIWZ – tylko w przypadku składania oferty równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną