Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę leków przeciwzakrzepowych i innych dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

Novum-Med Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3896231 , fax. 52 3897263
 • Data zamieszczenia: 2022-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Novum-Med Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 26
  89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3896231, fax. 52 3897263
  REGON: 93213663000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.szpital-swinoujscie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust.1 pkt. 3 ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę leków przeciwzakrzepowych i innych dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest dostawa leków przeciwzakrzepowych i innych dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do siwz. 2. Przedmiot zamówienia winien spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, jak i wymagania zawarte w siwz. 3. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 06 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz. 1381).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach