Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę książek na potrzeby projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 45-315 Opole, Ul. Głogowska 27
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 579 895 , fax. 774 552 979
 • Data zamieszczenia: 2014-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
  Ul. Głogowska 27 27
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 579 895, fax. 774 552 979
  REGON: 00019671800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: w.rcre.opolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę książek na potrzeby projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych książek na potrzeby projektu systemowego nr POKL.09.01.02-16-001/13 pn. Fascynujący świat nauki i technologii, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. tj.: 9 tytułów (łącznie 6 000 szt ) w dwóch partiach ( 1 partia - dostawa 2000 szt, 2 partia - dostawa 4000 szt), szczegółowo wyspecyfikowanych w wykazie rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.rcre.opolskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach