Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Szpital Specjalistyczny Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, Stefana Batorego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 861 400 , fax. 327 861 646
 • Data zamieszczenia: 2018-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny Nr 2
  Stefana Batorego 15
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 327 861 400, fax. 327 861 646
  REGON: 27023589200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.bytom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej podlegających wymianie na towary i usługi w placówkach handlowych wskazanych przez Wykonawcę o łącznej wartości nominalnej 239 900,00 PLN (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł 00/100). Kod według CPV: 30199750-2. 2. Dostawa dotyczy bonów towarowych o nominałach 50,-PLN, 20,-PLN., 3. Ilości bonów w poszczególnych nominałach podane zostaną w umowie. 4. Bony towarowe jako środek płatniczy, będą uprawniały do bezgotówkowego zakupu co najmniej takich towarów i usług jak artykuły spożywcze w pełnym asortymencie oraz artykuły przemysłowe. 5. Miejsce realizacji bonów towarowych: na terenie miasta Bytomia oraz miast sąsiadujących do 70 kilometrów od Bytomia. 6. Termin ważności bonów towarowych nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu. 7. Okres ważności bonów towarowych musi być zamieszczony na bonach towarowych. 8. Wykonawca dostarczy bony towarowe do siedziby Zamawiającego na własny koszt w terminie do 4 dni od dnia podpisania umowy. 9. W wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników Zamawiającego uprawnionych do otrzymania bonów w stosunku do stanu na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu), Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu niewykorzystanych bonów towarowych (do 10% wartości zamówienia). 10. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzeń i materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy oferowane przez wykonawcę materiały lub urządzenia będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia będzie korzystał z podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokość - 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa oświadczenie będące załącznikiem nr 3,4 do SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach