Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu specjalistycznego typu C z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2752300 , fax. 063 2752116
 • Data zamieszczenia: 2015-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
  ul. Traugutta 7 7
  62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2752300, fax. 063 2752116
  REGON: 00030662100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu specjalistycznego typu C z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego ambulansu typu C z wyposażeniem na potrzeby SPZOZ w Słupcy o parametrach i wymaganiach technicznych, warunkach gwarancyjno - serwisowych zawartych w z załączniku nr 2 do SIWZ. Oferowany ambulans musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. Z 2003r. Nr 32, poz. 262z p. zm.) oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010r. W sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego ( Dz. U. Z 2010r. Nr 209 poz. 1382 ze zm.) Sprzęt medyczny musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010r. O wyrobach medycznych ( Dz.U. Z 2010r. Nr 107, poz. 679 ze zm.) Ambulans wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy ( wyprodukowany w 2015 r.), gotowy do użytku bez konieczności kupna dodatkowych części przez Zamawiającego. Ambulans jako pojazd będący specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego ma spełniać wymogi odpowiednich przepisów w zakresie zgodności z normą zharmonizowaną PN EN 1789+A1:2011 Do obowiązków Wykonawcy należy: - dostawa ambulansu do siedziby Zamawiającego, - przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi, użytkowania ambulansu i wyposażenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu zabudowanego na pojazdach bazowych zarejestrowanych z roku produkcji 2015, z pierwszą rejestracją jako pojazdy ciężarowe. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi w ciągu 24 miesięcy i podzielona będzie na 24 równe raty. Cena przedmiotu zamówienia ma zawierać wszelkie koszty wynikające z ratalnej formy sprzedaży. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Oferta Wykonawcy nie spełniająca powyższych wymagań podlega odrzuceniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341141213
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 8 000,00 zł 9.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w punkcie 11.1 SIWZ. 9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275. 9.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w pkt. 1.4.7 SIWZ. Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg nieograniczony znak sprawy: SPZOZ/ZP/PN/382/14/2015 . W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9.3. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 9.5 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.4.7 SIWZ. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.slupca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach