Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach

Gmina Słubice ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Akademicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 372 000 , fax. 957 582 880
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słubice
  ul. Akademicka 1
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 957 372 000, fax. 957 582 880
  REGON: 21096679200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, połączonej z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach, ul. Kilińskiego 8 (dz. nr ewid.582/1, obr. 1 Słubice). Budynek sali gimnastycznej jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, połączonym z budynkiem istniejącej szkoły, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek o wymiarach 32,8 x 28 m, o wysokości 10,90 m, składający się z sali gimnastycznej o wymiarach 32,0 x 18,8 m oraz zaplecza socjalnego. Powierzchnia zabudowy 917,2 m2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212222-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 40 000 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS Rzepin Oddział w Słubicach numer 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 5. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę oferty jedną z określonych w niniejszej SIWZ form wadium lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy, oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach