Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na artykuły na potrzeby promocji projektu -Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2- współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS (projekty, druk i dystrybucja 1000 egzemplarzy plakatów).

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-349 Warszawa, ul.Tamka 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 578 47 01/02 , fax. 22 578 47 47
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
  ul.Tamka 1 1
  00-349 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 578 47 01/02, fax. 22 578 47 47
  REGON: 00700128000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na artykuły na potrzeby promocji projektu -Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2- współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS (projekty, druk i dystrybucja 1000 egzemplarzy plakatów).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  projekty, druk i dystrybucja 1 000 egzemplarzy plakatów ma potrzeby projektu -Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2-, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach