Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na budowę PSZOK-a w tym: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa portierni; budowa budynku naprawczo – składowego, budowa dwóch wiat na kontenery na odpady, budowa murku oporowego i utwardzenie terenu ok 1200m2 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08110 Siedlce, ul. Błonie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 332 522 , fax. 256 332 526
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach
  ul. Błonie 3
  08110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 256 332 522, fax. 256 332 526
  REGON: 71163354500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na budowę PSZOK-a w tym: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa portierni; budowa budynku naprawczo – składowego, budowa dwóch wiat na kontenery na odpady, budowa murku oporowego i utwardzenie terenu ok 1200m2 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa PSZOK-a w tym: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa portierni; budowa budynku naprawczo – składowego, budowa dwóch wiat na kontenery na odpady, budowa murku oporowego i utwardzenie terenu ok 1200m2 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach do SIWZ:- zał. nr 9. Pozwolenie na budowę – decyzja nr 335/2016 z dn. 07.06.2016 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach;- zał. nr 10. Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany:Tom I – Projekt zagospodarowania ternu dla budowy PSZOK-a, w tym: (…);Tom II – Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa portierni;Tom III – Budowa PSZOK-a, w tym budowa budynku naprawczo – składowego, dwóch wiat na kontenery na odpady, budowa murku oporowego;Tom IV – Branża drogowa;Tom V – Opinia geotechniczna. Dokumentacja techniczna wykonania i odbioru robót w pełnym zakresie – do wglądu w siedzibie Zamawiającego. - zał. nr 11. Przedmiary robót – roboty drogowe, branża sanitarna – instalacje wewnętrzne, branża elektryczna, branża budowlana – do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Przedmiary robót stanowią tylko cel informacyjny a nie są ostateczne. Wykonawca wykona kompletny przedmiot zamówienia zgodnie z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wnoszenie wadium.9.2. Ustala się wadium w wysokości 15 000,00zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych).9.3. Wadium można wnosić w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego:Bank Zachodni WBK SA oddział Siedlce nr 61 1500 1663 1216 6002 8103 0000.9.5. Zwrot wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach