Przetargi.pl
przeprowadzenie usług dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Toruńskie Centrum Usług Społecznych ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Marii Konopnickiej 13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńskie Centrum Usług Społecznych
  Marii Konopnickiej 13
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 520850227
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://tcus.torun.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przeprowadzenie usług dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I zamówienia- Kompleksowa organizacja warsztatów podnoszących umiejętności i kompetencje opiekuńczo – wychowawcze (trener, materiały edukacyjne oraz posiłek dla uczestników) łączna liczba godzin: 180, 1 godzina = 45 minut, 1 spotkanie x 6 godzin, łączna liczba spotkań 30, 1 grupa – średnio 10 osób zgodnie z zapisami SWZ oraz z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 a do SWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 9 do SWZCzęść II zamówienia - Kompleksowa organizacja zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci; (trener, materiały edukacyjne oraz posiłek dla uczestników) łączna liczba godzin: 96, przy czym 1 godzina = 45 minut, 1 spotkanie x 6 godzin, łączna liczba spotkań 16, 1 grupa – średnio 10 osóbzgodnie z zapisami SWZ oraz z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 B do SWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 9 do SW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS)1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówieniadla Części I1.4.1 co najmniej 2 (dwóch) trenerów posiadających:a) Wykształcenie wyższeb) co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy objęta tematyką postępowania1.4.2 co najmniej 1 (jednego) animatora posiadającego:a) wykształcenie co najmniej średnieb) co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy animatoradla Części II1.4.1 co najmniej 1 (jednego) trenera posiadającego wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy objęta tematyką postępowania1.4.2 co najmniej 1 (jednego) terapeutę posiadającego wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub ubóstwem dla dzieci1.4.3 co najmniej 1 (jednego) terapeutę posiadającego wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub ubóstwem dla dorosłych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach