Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z. ogłasza przetarg

 • Adres: 40760 Katowice, ul. Panewnicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 605 35 00 , fax. 32 605 35 08
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
  ul. Panewnicka 65
  40760 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 605 35 00, fax. 32 605 35 08
  REGON: 27626768600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolejowy.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia dedykowana dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ zatrudnionych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. 2. Celem głównym projektu jest zmniejszenie do 31.12.2019 roku zdrowotnych czynników ryzyka związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego u 80 pielęgniarek/rzy i położnych/ 45+ zatrudnionych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Cel główny projektu zostanie osiągnięty m.in. poprzez przeprowadzenie szkoleń służących przekwalifikowaniu, rozumianemu, jako nabycie kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji, mające na celu umożliwienie kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku, które nie stanowi obciążenia dla zdrowia danego pracownika / osób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy. 3. Specjalistyczny kurs z zakresu technik postępowania z pacjentem w celu zapobiegania chorobom mięśniowo szkieletowym u pracowników służby zdrowia będzie prowadzony z podziałem na 10 grup x 48 godzin x 8 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje w/w warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1, 2) Oświadczenie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie (jeżeli dotyczy). 4) Indywidualną Kartę Prowadzącego Szkolenie (dokument konieczny do oceny osób, które będą prowadziły szkolenia) – Załącznik nr 5.1 i 5.2 do SIWZ. 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach