Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych (warsztatów i ćwiczeń) w ramach projektu Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 3522632 , fax. 067 3522609
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  ul. Podchorążych 10 10
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 067 3522632, fax. 067 3522609
  REGON: 57088912400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych (warsztatów i ćwiczeń) w ramach projektu Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Zamawiającym. Obszar realizacji: powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski, chodzieski. Cel projektu: podniesienie kwalifikacji, kompetencji metodycznych i merytorycznych oraz wzrost motywacji do pracy u 212 nauczycieli (w tym 148 kobiet i 64 mężczyzn) z terenów wiejskich i/lub nauczycieli kształcenia zawodowego, zamieszkałych powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski lub chodzieski. W ramach niniejszego postępowania przeprowadzone zostanie szkolenie specjalistyczne. Do obowiązków wykonawcy należy: 1. Przygotowanie programu szkolenia. 2. Przygotowanie i przekazanie zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć prezentacji multimedialnej jako materiału szkoleniowego, w celu wydrukowania ich dla uczestników szkolenia. 3. Przeprowadzenie szkoleń-warsztatów. 4. Dostarczenie miesięcznej karty czasu pracy z wykazem godzin pracy Wykonawcy we wszystkich projektach NSRO, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 5. Przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających - przed rozpoczęciem cyklu i na zakończenie (wydruk zamawiający). Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt obowiązany jest zorganizować sobie dojazdy na zajęcia, zakwaterowanie i wyżywienie. Zamawiający zabezpieczy Wykonawcy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć oraz salę szkoleniową. W ofercie Wykonawca winien zaznaczyć jaki sprzęt będzie niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. Osoby rozpoczynające szkolenie w terminie późniejszym z powodów uzasadnionych rezygnacji, Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić na własny koszt w zakresie już przerobionego materiału. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty wynagrodzenia, za przeprowadzone szkolenia, uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu) w ramach realizowanego Projektu. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W razie braku chętnych słuchaczy na blok tematyczny, zastrzega się możliwość rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia, bądź na przesunięcie jego terminu realizacji. Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego w Pile przy ul. Podchorążych 10. Zadanie nr 1 - Tablica interaktywna i e-learning dla nauczycieli Termin przeprowadzenia zajęć: I edycja - październik/listopad 2014 r. II edycja - listopad/grudzień 2014 r. III edycja - grudzień 2014 r./styczeń 2015 r. Warsztaty odbędą się w weekendy tj. soboty i niedziele oraz w tygodniu. Szczegółowe terminy przeprowadzenia warsztatów zostaną ustalone po konsultacjach z uczestnikami szkolenia. Tematyka warsztatów: Zakres tematyczny warsztatów obejmie zagadnienia dotyczące obsługi tablicy interaktywnej - programy dydaktyczne, tworzenie materiałów multimedialnych, blended-learning, podstawowe techniki informatyczne, podstawy pracy na platformie, budowanie e-lekcji. Warsztaty odbędą się w weekendy (soboty i niedziele) oraz w tygodniu (w godzinach popołudniowych) i będą trwać 8 dni szkoleniowych (każda edycja), każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Liczebność grupy 12-16 osób. Zadanie nr 2 - Warsztaty z zakresu pracy z uczniami z zagrożonymi niedostosowaniem i niedostosowanymi społecznie. Termin przeprowadzenia zajęć: październik/listopad 2014 r. Warsztaty odbędą się w weekendy tj. soboty oraz niedziele. Szczegółowe terminy przeprowadzenia warsztatów zostaną ustalone po konsultacjach z uczestnikami szkolenia. Tematyka warsztatów: Zakres tematyczny warsztatów obejmie psychopedagogiczne uwarunkowania niedostosowania społecznego, nauczyciel w systemie społeczno-prawnym, zespół ADHD a zagrożenie niedostosowaniem społecznym, techniki i metody pracy z uczniem niedostosowanym społecznie, integracja z klasą. Warsztaty odbędą się w weekendy (soboty oraz niedziele) i będą trwać 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Liczebność grupy 12-16 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach