Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Dążymy do celu II

Gmina Opinogóra Górna ogłasza przetarg

 • Adres: 06-406 Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6717024, 6717085 , fax. 023 6736110
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opinogóra Górna
  ul. Z. Krasińskiego 4 4
  06-406 Opinogóra Górna, woj. mazowieckie
  tel. 023 6717024, 6717085, fax. 023 6736110
  REGON: 13037834400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugopinogora.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Dążymy do celu II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na całość przedmiotu zamówienia składa się wykonanie dwóch zadań: Zadanie nr 1 pn.: Przeprowadzenie szkoleń komputerowych zakończonych egzaminem ECDL START (European Computer Driving License) lub równoważnym. 1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia komputerowe (4 moduły) dla 30 uczniów (3 grupy dziesięcioosobowe) w wieku 7-18 lat szkół podstawowych i gimnazjum w ilości 360 godzin lekcyjnych (45 minut) (3 grupy po 120 godzin lekcyjnych każda grupa) wraz z komponentem elearningowym (min. 5 h/os.), zakończone egzaminem ECDL START lub równoważnym. 2. Miejscem przeprowadzenia szkoleń są Szkoły Podstawowe w Opinogórze Górnej, Woli Wierzbowskiej i Kołaczkowie oraz Gimnazjum w Opinogórze Górnej. 3. Zakres szkoleń musi być zgodny z wymaganiami egzaminów na ECDL START. 4. W trakcie szkolenia Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi 4 modułowe egzaminy w ramach ECDL START lub równoważny oraz zapewni karty egzaminacyjne EKUK (Europejska Karta Umiejętności Komputerowych) dla wszystkich Słuchaczy. Godziny egzaminów są wliczone w liczbę godzin kursów. 5. Wyboru modułów dokona Zamawiający. 6. Wykonawca zapewni podręczniki/skrypty do każdego realizowanego modułu ECDL START lub równoważnego dla każdego Słuchacza. 7. Część materiałów dydaktycznych (5h/ na każdą grupę) Słuchacze realizować będą online w formie e-learningowej, na materiałach zapewnionych przez Wykonawcę. 8. Wykonawca zapewni we własnym zakresie sprawdzające wiedzę testy e-learningowe dla każdego Słuchacza. 9. Harmonogram szkoleń zostanie ustalony przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje wykonywanie szkoleń w następujących dniach i godzinach (z wyłączeniem okresu wakacji/ferii): 1 grupa poniedziałek 2*45 minut wtorek 2* 45 minut w godzinach 14 10-15 50 2 grupa Poniedziałek 2*45 minut Środa 2*45 minut w godzinach 14 15 -15 55 3 grupa wtorek 2*45 minut czwartek 2*45 minut w godzinach 14 15 -15 55 Uwaga: Przyjęty rozkład zajęć może ulec zmianie. Zadanie nr 2 pn.: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu dydaktyki pracy z multimediami. 1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla 25 nauczycieli z zakresu dydaktyki pracy z multimediami w ilości 150 godzin lekcyjnych (45 minut) dla 5 grup pięcioosobowych po 30 godzin każda grupa. 2. Miejscem przeprowadzenia szkoleń są Szkoły Podstawowe w Opinogórze Górnej, Woli Wierzbowskiej i Kołaczkowie oraz Gimnazjum w Opinogórze Górnej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testu oceny wiedzy z zakresu dydaktyki pracy z multimediami słuchaczy i ewentualnie dokonania stosownych korekt w podziale na grupy w zależności od stopnia wiedzy słuchaczy. 4. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć co najmniej następujące zagadnienia: obsługa komputera (podstawy obsługi - jeśli poziom wiedzy słuchaczy będzie tego wymagać), prezentacje - przygotowanie prezentacji, obróbka plików graficznych i wideo, podstawy grafiki (wykonywanie prostych rysunków, praca z tekstem, formatowanie, opływanie tekstu, prosta obróbka bitmap), tworzenie publikacji (np. MS Publisher). 5. Harmonogram szkoleń zostanie ustalony przez Zamawiającego. Dodatkowe informacje (dla zadania nr 1 i zadania nr 2). 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy: a) sale komputerowe z odpowiednią liczbą stanowisk z dostępem do Internetu, spełniające odpowiednie wymagania (sale komputerowe udostępnione będą nieodpłatnie), b) pełne listy uczestników szkoleń Wykonawcy w terminie 2 dni przed uzgodnionym rozpoczęciem zajęć w każdej grupie, c) własną platformę elearningową do szkoleń elearningowych zapewniającą możliwość generowania raportów z pracy uczniów. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: a) prawidłowego oznaczenia sal dydaktycznych, w których odbywają się szkolenia poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu informacji o fakcie współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Stosowne plakaty z taką informacją dostarczy Zamawiający, b) prowadzenia dokumentacji szkolenia, a w szczególności list obecności Beneficjentów Ostatecznych i wolnych słuchaczy. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest również do przeprowadzenia wśród uczestników szkoleń dodatkowych ankiet, dostarczonych przez Zamawiającego, c) terminowego, zgodnego z podanym przez Zamawiającego harmonogramem rozpoczynania i kończenia zajęć, d) powiadamiania Zamawiającego z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich odstępstwach od ustalonego harmonogramu szkoleń oraz terminach zajęć zastępczych, zaś w przypadku nieobecności niemożliwych do przewidzenia - natychmiastowego informowania o nich Zamawiającego, e) zapewnienia właściwej kadry do przeprowadzenia szkoleń i egzaminów w ramach ECDL START lub równoważnego. 3. Zamawiający rezerwuje sobie prawo do żądania obecności wykładowców na spotkaniach informacyjnych dla rodziców w maksymalnym wymiarze 1 h lekcyjnej tygodniowo dla każdej grupy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugopinogora.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach