Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursu - Sztuka carvingu

POWIAT ZIELONOGÓRSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT ZIELONOGÓRSKI
  ul. Podgórna 5
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  REGON: 970770149
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursu - Sztuka carvingu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie kursu – „Sztuka carvingu”2. Ww. kurs kierowany jest dla uczniów Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie”3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawiera załącznik nr 8 oraz 9.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach