Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursów grupowych dla uczestników projektu „Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach".

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 96100 Skierniewice, ul. Pomologiczna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 833 32 67 , fax. 46 833 23 11
 • Data zamieszczenia: 2019-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego
  ul. Pomologiczna 15
  96100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 833 32 67, fax. 46 833 23 11
  REGON: 18977600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsz2skc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna powiatu skierniewickiego grodzkiego. Organ prowadzący – Miasto Skierniewice

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursów grupowych dla uczestników projektu „Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów grupowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach - uczestników projektu „Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe, nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0032/18). Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w ZSZ nr 2 w Skierniewicach prowadząca do zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie, w szczególności poprzez rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych dzięki wzbogaceniu zaplecza dydaktycznego i wdrożeniu innowacyjnych form kształcenia zawodowego opartych na nowoczesnych technologiach ICT jak również dostosowaniu kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy. Szkolenia grupowe (kursy zawodowe) przeprowadzone w ramach niniejszego zamówienia mają przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia nauki zawodu, zwiększenia kompetencji zawodowych i uzyskania wyższych kwalifikacji w danym zawodzie. Zamówienie będzie udzielone w podziale na części: 1). Część I Zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Kat. C a) Zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej dla uczestników projektu wraz z zapewnieniem pokrycia wszelkich opłat, kosztów dojazdu uczestników, kosztów badań lekarskich i psychotestów (jeżeli kandydat nie ukończy pozytywnie psychotestów wyznacza się kolejną osobę do uzyskania wymaganej wielkości grupy) – dla 25 osób. W 2019r dla 15 osób oraz w 2020r. dla 10 osób. Wymagany minimalny czas trwania kursu: 280h (260 h teoria+20h praktyka). Zamówienie obejmuje koszt opłaty egzaminacyjnej za pierwszy egzamin (teoretyczny i praktyczny) oraz koszty egzaminu poprawkowego. Zamawiający dopuszcza metodę e-learningową dla części teoretycznej kursu (Wykonawca jest zobowiązany do wskazania metody nauki w ofercie). b) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Kat. C dla uczestników projektu wraz z zapewnieniem pokrycia wszelkich opłat, kosztów dojazdu uczestników, kosztów badań lekarskich i psychotestów (jeżeli kandydat nie ukończy pozytywnie psychotestów wyznacza się kolejną osobę do uzyskania wymaganej wielkości grupy) – dla 25 osób. W 2019r dla 15 osób oraz w 2020r. dla 10 osób. Wymagany minimalny czas trwania kursu: (20h teoria+30h praktyka). Zamówienie obejmuje koszt opłaty egzaminacyjnej za pierwszy egzamin (teoretyczny i praktyczny) oraz koszty egzaminu poprawkowego. Zamawiający dopuszcza metodę e-learningową dla części teoretycznej kursu (Wykonawca jest zobowiązany do wskazania metody nauki w ofercie). Zamówienie w części a) i b) dotyczy tej samej grupy uczestników. 2). Część II Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Kat. B Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Kat. B dla uczestników projektu wraz z zapewnieniem pokrycia wszelkich opłat, kosztów dojazdu i kosztów badań lekarskich - dla 15 osób (10 osób w 2019r oraz 5 osób w 2020r). Czas trwania: 60h (30 h teoria+30 h praktyka. Zamówienie obejmuje koszt opłaty egzaminacyjnej za pierwszy egzamin (teoretyczny i praktyczny) oraz koszty egzaminu poprawkowego. 3). Część III Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelnerskiego Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelnerskiego dla 5 osób z grupy zawodowej kucharz/cukiernik Wymagany minimalny czas trwania kursu: 90 h (w tym minimum: 18h teoria i 72 h praktyka) +2 h egzamin. Wymagany termin przeprowadzenia: I półrocze 2019r. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich opłat i kosztów dojazdu dla uczestników kursu 4). Część IV Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wizażu dla 10 osób grupy zawodowej fryzjer. Wymagany minimalny czas trwania kursu: 120h (w tym minimum: 36h teoria i 84 h praktyka) +2 h egzamin. Wymagany termin przeprowadzenia: I półrocze 2019r. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich opłat i kosztów dojazdu dla uczestników kursu 5). Część V Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora obrabiarek/tokarek CNC. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora obrabiarek/tokarek CNC dla 15 osób. Wymagany minimalny czas trwania kursu: 82h (w tym minimum: 80 h kursu i 2 h egzamin). Wymagany termin przeprowadzenia: 10 osób w 2019r. i 5 osób w 2020r. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich opłat, kosztów dojazdu, badań lekarskich i psychotestów dla uczestników kursu (jeżeli kandydat nie ukończy pozytywnie psychotestów wyznacza się kolejną osobę do uzyskania wymaganej wielkości grupy). 6). Część VI Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z AUTOCAD i Adobe Photoshop a) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia AUTOCAD dla 15 osób w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych. Wymagany minimalny czas trwania kursu: 20 h + 2 h egzamin. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich opłat i kosztów dojazdu dla uczestników kursu. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dla każdego uczestnika kursu odrębnego stanowiska komputerowego. b). Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z Adobe Photoshop dla 10 osób w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych. Wymagany minimalny czas trwania kursu: 24 h + 2 h egzamin. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich opłat i kosztów dojazdu dla uczestników kursu. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dla każdego uczestnika kursu odrębnego stanowiska komputerowego 7). Część VII Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza TIG, MAG, MMA, MIG. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza TIG, MAG, MMA, MIG dla 10 osób w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych. Wymagany minimalny czas trwania kursu: 519 h + 2 h egzamin (przeprowadzony przez Instytut Spawalnictwa). Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich opłat, kosztów dojazdu oraz koszty badan lekarskich dla uczestników kursu. 8) Część VIII Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych I WJO (rozszerzony) dla 15 osób w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych. Wymagany minimalny czas trwania kursu: 92 h + 2 h egzamin (przeprowadzony przez UDT). Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do ukończenia kursu przez osoby zakwalifikowane do uczestnictwa, w tym opłat oraz kosztów dojazdu. 2. W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje w szczególności: a) teoretycznego i praktycznego, profesjonalnego przygotowania uczestników kursu w zakresie objętym tematyką kursu, b) dysponowania odpowiednią bazą lokalową i wyposażeniem do przeprowadzenia zajęć, których ilość i rozmiary są adekwatne do liczby uczestników szkolenia (preferowana będzie lokalizacja miejsca szkolenia na terenie miasta Skierniewice), Zamawiający nie dopuszcza aby miejsce przeprowadzenia szkolenia było oddalone więcej niż 40 km od siedziby Zamawiającego (odległość mierzona na podstawie odległości najkrótszego dojazdu ustalonej z wykorzystaniem Google maps) c) przeprowadzenia kursów zgodnie z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do szkoleń i kursów zawodowych, w sposób umożliwiający uzyskanie oczekiwanych uprawnień przez uczestników kursów, d) przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych oraz wydania zaświadczeń o ich ukończeniu, e) zapewnienia uczestnikom podczas szkolenia nieodpłatnie kawy, herbaty, wody mineralnej oraz dla każdego uczestnika pączka lub drożdżówki. f) zapewnienie osobom skierowanym na szkolenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, g) zapewnienia materiałów szkoleniowych, skryptów, notatników, art. piśmienniczych. – wszystkie materiały w miarę możliwości powinny być oznaczone zgodnie z zasadami promocji RPO WŁ 2014-2020, h) Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość zmiany ilości uczestników kursu, w zależności od faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego – w takiej sytuacji do rozliczenia umowy z wybranym Wykonawcą zostanie przyjęta iloraz ceny jednostkowej (osobogodziny) wskazana przez wykonawcę w ofercie i faktycznej ilości uczestników kursu. i) Wybrany w postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia Harmonogramu kursu/kursów, gdzie zostanie wskazana w szczególności: dokładna data rozpoczęcia i zakończenia kursów, godzina i miejsce spotkania uczestników w dniu rozpoczęcia zajęć oraz osobę prowadzącą – zgodnie z treścią złożonej oferty. j) Harmonogram kursu powinien uwzględniać prowadzenie szkolenia w czasie wolnym dla uczestników (uczniów) tj. po zajęciach lekcyjnych i w weekendy, w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin dziennie (godzina zegarowa obejmuje minimum 45 minut zajęć edukacyjnych oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerwy może zostać ustalona w sposób elastyczny), chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej. k) Zamawiający zastrzega wykonanie usługi szkoleniowej tylko dla Zamawiającego, tj. uczestnikami kursów będą tylko osoby skierowane przez Zamawiającego. l) W odniesieniu do Części I i II zamówienia: i. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu na prawo jazdy kat. B i/lub C, ii. Program szkolenia musi spełniać minimum ustalone dla prawa jazdy kat. B w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 poz. 1834 ze zm.) m) Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników kursu. n) Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić na swój koszt badania lekarskie uczestników kursu o ile jest to warunkiem przystąpienia do kursu. Koszt badania należy ująć w koszcie kursu. o) Wykonawca w ofercie w odniesieniu do każdego kursu o przeprowadzenie którego się ubiega (części zamówienia) wymieni wyposażenie techniczne i dydaktyczne, jakie zapewnia do realizacji kursu oraz szczegółowo opisze warunki lokalowe do zajęć teoretycznych i praktycznych. p) Zasady zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników szkolenia zostały przedstawione w Załączniku nr 8 do SIWZ ,,Regulamin udzielania zwrotu kosztów dojazdu”. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: i. Dla Części I - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż Wykonawca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez właściwego Starostę, na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 327). ii. Dla Części II - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż Wykonawca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez właściwego Starostę, na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 327). iii. Dla Części V– uprawnień do prowadzenia kursów w zakresie którego dotyczy ta część zamówienia, iv. Dla Części VII – uprawnień do prowadzenia kursów w zakresie którego dotyczy ta część zamówienia, v. Dla Części VIII – uprawnień do prowadzenia kursów w zakresie którego dotyczy ta część zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę – złożone zgodnie z wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje zamawiającemu Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - złożone zgodnie z wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 6 do SIWZ (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu); 3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. 6. Szczegółową kalkulację kosztów kursu (preliminarz kosztów) z uwzględnieniem podania kosztu osobogodziny oraz kosztu szkolenia 1 osoby; 7. Program szkolenia z podaniem ilości godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (jeśli dotyczy) ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych MPiPS, oraz: przy Części I: odpowiedni do treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów; przy Części II: odpowiedni do treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów; przy Części VIII: moduł kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym, zgodny z rozporządzem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz uwzględniajacy minimalne wymagania Urzędu Dozoru Technicznego, 8. Ramowe harmonogramy spotkań (co najmniej), ze wskazaniem tematyki i osób prowadzących zajęcia, wyszczególnionych w wykazie osób zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, 9. Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach