Przetargi.pl
Przeprowadzenie kampanii promującej Rynek Podziemny, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, na pojazdach krakowskiej komunikacji miejskiej.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31011 Kraków, Rynek Główny
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 422 32 64 , fax. 012 422 32 64
 • Data zamieszczenia: 2018-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  Rynek Główny 35
  31011 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 422 32 64, fax. 012 422 32 64
  REGON: 27778200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kampanii promującej Rynek Podziemny, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, na pojazdach krakowskiej komunikacji miejskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Reklama całopojazdowa na pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie na wagonach typu NGT6 lub EU8N. 2. Przeprowadzenie kampanii reklamowej „Rynek Podziemny” w krakowskiej komunikacji miejskiej, w formie reklamy całopojazdowej na dwóch tramwajach typu NGT6 lub EU8N. Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie projektu reklamy na podstawie już istniejącego projektu, który zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wydruk reklamy zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Zamawiającego, nałożenia jej na pojazd, ekspozycji we wskazanych terminach, naprawy reklamy oraz usunięcia jej z przywróceniem pojazdu do barw MPK (malowaniem). Wytyczne i materiały niezbędne do wykonania reklamy (elementy identyfikacji wizualnej) zostaną przekazane Wykonawcy w formie plików elektronicznych w dniu podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się przesłać projekt reklamy do akceptacji Zamawiającemu do 2 dni roboczych od dnia przekazania ww materiałów. W terminie 1 dnia roboczego Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia poprawek do projektu, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki w terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający zgłosi w formie pisemnej drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby. Zakłada się możliwość dwukrotnej korekty projektu reklamy całopojazdowej. Wykonawca wykona w każdym miesiącu trwania umowy min. 1 przegląd techniczny naklejonej na tramwaje reklamy. Wykonawca wykona nie więcej niż 4 przeglądy w miesiącu, czyli 8 w czasie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach