Przetargi.pl
Przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną Doliny rzeki Pilicy

Powiat Tomaszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 242 127 , fax. 44 725 28 01
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tomaszowski
  ul. Św. Antoniego 41
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 447 242 127, fax. 44 725 28 01
  REGON: 59064845100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-tomaszowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną Doliny rzeki Pilicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną Doliny rzeki Pilicy realizowanej w ramach projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki, Partnerzy: Gmina Inowłódz, Gmina Rzeczyca, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Powiat Tomaszowski. Kampania promująca ofertę turystyczną Doliny rzeki Pilicy obejmować będzie następujące zadania: 1. Stworzenie logotypu wraz z hasłem reklamowym dla „Doliny Pilicy” - 1 szt. 2. Przewodnik po Dolinie Pilicy (wersja PL i ENG) wraz z transkrypcją do e-booka – 40 tys. egz. 3. Strona www z funkcją responsywności na urządzenia mobilne oraz rożne rodzaje oprogramowania komputerowego – 1 szt. 4. Seminarium „Dolina Pilicy Marką Regionu” - 1 szt. 5. QR kody z odnośnikami do strony www (działanie spójne ze stroną www i przewodnikiem) - 1 kpl. 2.2 Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44318000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną