Przetargi.pl
Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wołomin

Gmina Wołomin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 633 000 , fax. 227 633 066
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wołomin
  ul. Ogrodowa 4
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 227 633 000, fax. 227 633 066
  REGON: 13269640000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.org; http://wolomin.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wołomin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wołomin”, które powinno zostać wykonane z wykorzystaniem metody kombinowanej, czyli połączenie metody rejestrowej z metodą wywiadu kwestionariuszowego (bezpośredniego) poprzez wykorzystanie danych zgromadzonych w rejestrach i uzupełnienie ich za pomocą pozyskanych danych z wywiadu bezpośredniego, po przeprowadzeniu np. ankiety [szacunkowo inwentaryzacja obejmuje swoim zasięgiem 9500 punktów adresowych (+/-10%)]: 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Wołomin w podziale na miejsce pochodzenia, metodą wywiadu kwestionariuszowego dla: • terenów zabudowy jednorodzinnej, • indywidualnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, • indywidualnych źródeł ciepłą w budynkach komunalnych, • indywidualnych źródeł ciepłą w pozostałych budynkach (w tym: obiekty usługowe, handlowe, zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej). 2. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na obszarze całej Gminy Wołomin, zawierającej dla każdego punktu adresowego niżej wymienione dane t. j.: • dane adresowe/lokalizacja – adres zgodny z warstwą punktów adresowych Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Wołominie (w ramach danego adresu nieruchomości może znajdować się jeden lub więcej obiektów), • dane o budynku/lokalu/obiekcie – typ budynku, powierzchnia użytkowa wyrażony w m², ocieplenie, przeprowadzone i planowane termomodernizacje, • rodzaje ogrzewania w budynku/lokalu/obiekcie, • liczba, rodzaj, moc, wiek pieców/kotłów na paliwa stałe zlokalizowanych w budynku/lokalu, • rodzaj i ilość spalanego paliwa stałego w budynku/lokalu/obiekcie. Zakres prac zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1A do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212700-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium zabezpieczającego ofertę Wykonawcy w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach