Przetargi.pl
Przeprowadzenie integracji oraz rozbudowy środowiska informatycznego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej. Nr referencyjny: 12/PN/2015

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7637636 , fax. (032) 2651430
 • Data zamieszczenia: 2015-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Małachowskiego 12 12
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. (032) 7637636, fax. (032) 2651430
  REGON: 27820930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzzoz.bedzin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie integracji oraz rozbudowy środowiska informatycznego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej. Nr referencyjny: 12/PN/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie integracji oraz rozbudowy środowiska informatycznego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, w niżej wymienionych placówkach: - Szpital, ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin, - Szpital, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź. 2. Zakres prac obejmuje: 1) Przeprowadzenie Analizy przedwdrożeniowej w zakresie połączenia środowiska informatycznego jednostek w Będzinie oraz w Czeladzi. 2) Realizację scalenia i rekonfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego na infrastrukturze Zamawiającego wraz z odpowiednim przygotowaniem personelu. 3) Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu według ustalonego po podpisaniu Umowy harmonogramu dla poszczególnych oddziałów. 4) Scalenie baz danych (jednostki w Będzinie oraz w Czeladzi) i przygotowanie nowej konfiguracji. 5) Dostawę i udzielenie uzupełniających licencji na oprogramowanie systemu Mediqus firmy Gabos Software Sp. z o. o. 6) Dostosowanie konfiguracji urządzeń i środowiska do wprowadzanych zmian. 7) Integrację do jednej domeny środowiska Active Directory. 8) Modyfikację strony internetowej - www.pzzoz.bedzin.pl. 9) Stworzenie statystyk w oprogramowaniu HIS. Powyższy zakres prac Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w dwóch etapach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 481800003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: warunki płatności - długość terminu płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzzoz.bedzin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach