Przetargi.pl
Przeprowadzenie badania pn.: „ Badanie nieformalnego pomiaru dokonań w małych przedsiębiorstwach”

Uniwersytet Szczeciński ogłasza przetarg

 • Adres: 70-453 Szczecin, al. Jana Pawła II
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4441151 , fax. 91 4441065
 • Data zamieszczenia: 2019-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 31
  70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4441151, fax. 91 4441065
  REGON: 001208777
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zp.univ.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie badania pn.: „ Badanie nieformalnego pomiaru dokonań w małych przedsiębiorstwach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie badania pn.: „Badanie nieformalnego pomiaru dokonań w małych przedsiębiorstwach”. Celem badania jest szeroka identyfikacja zakresu pomiaru oraz stosowanych rozwiązań w zakresie pomiaru dokonań w małych przedsiębiorstwach. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wykonanie badań oraz przekazanie bazy danych w programie MS Excel, 2. Populacja badana – 100 małych przedsiębiorstw sektora przedsiębiorstw niefinansowanych (n=100 przedsiębiorstw małych (zatrudnienie 10-49 osób), 3. Próba do badania dobrana w sposób nieproporcjonalny z bazy REGON lub innej reprezentatywnie oddającej strukturę gospodarki Polski ze względu na sekcję PKD na poziomie ogółu próby, 4. Badanie wykonane techniką ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemem wspomagania komputerowego (CATI), 5. Szacowany czas pojedynczego wywiadu 20-30 minut (około 10 pytań z podpunktami), 6. Respondent: właściciel, zarządzający przedsiębiorstwem (członek zarządu), 7. Całość zadania wykonana nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 8. Jakość badania i stosowanych procedur zgodna ze standardami ESOMAR-u oraz OFBOR w Polsce potwierdzona posiadaniem certyfikatu programu kontroli jakości pracy ankieterów w zakresie badań techniką CATI 9. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe dotyczące przeprowadzonych badań i ich wyników oraz powstałych w związku z tym opracowań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79311200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 PZP. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. Formularz ofertowy (załącznik nr 1). Dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną