Przetargi.pl
Przeprowadzaniu lokatorów eksmitowanych z lokali mieszkalnych położonych w budynkach znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5493727, 5493737 , fax. 225 493 737
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  ul. Irysowa 19
  02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5493727, 5493737, fax. 225 493 737
  REGON: 1085840700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzaniu lokatorów eksmitowanych z lokali mieszkalnych położonych w budynkach znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeprowadzania lokatorów eksmitowanych z lokali mieszkalnych położonych w budynkach znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy do pomieszczeń wskazanych eksmitowanym do zamieszkania, położonych na terenie m. st. Warszawy. Przeprowadzki wykonywane będą na odrębne zlecenia wystawiane Wykonawcy przez Zamawiającego i będą wykonywane w miarę konieczności ich wykonywania. 1. w okresie od 1 kwietnia do 31 października w ciągu tego samego dnia wykonywanych jest do pięciu eksmisji, z tego co najmniej trzy w tym samym czasie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport i pracowników do wszystkich planowanych przeprowadzek, w tym do co najmniej trzech równocześnie. 2. Część wielopiętrowych budynków mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Mokotów nie ma wind. Oznacza to, że ruchomości, w tym meble, należy znieść po schodach. 3. Większość budynków na Mokotowie jest własnością wspólnot mieszkaniowych – oznacza to, że należy dochować szczególnej staranności przy przeprowadzce z budynku bez windy, by nie zniszczyć klatek schodowych. Koszt naprawy uszkodzeń powstałych podczas przeprowadzki z winy pracowników wykonawcy – ponosi w całości wykonawca. 1.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia z mieszkań całego, wskazanego przez lokatora mieszkania lub komornika, wyposażenia (mebli, sprzętu AGD, RTV,) oraz rzeczy osobistych lokatorów, zapakowania ich, załadunku na samochody (meblowozy lub inne samochody z zadaszeniem), przewiezienia do nowego budynku, rozładowania i wniesienia do wskazanego mieszkania. 1.3. W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do: 1.1. Pakowania rzeczy osobistych lokatorów w torby, pudła i pojemniki dostarczone przez Wykonawcę. 1.2. Demontażu szafek, półek, karniszy, oświetlenia itp. 1.3. Rozkręcania i demontażu mebli. 1.4. Odłączania sprzętu typu pralki, lodówki itp. 2. Zlecenia, w oparciu o które wykonywane będą przeprowadzki, wydawane będą pisemnie Wykonawcy na co najmniej 5 dni przed terminem przeprowadzki. 2.1. W zleceniu, o którym mowa w pkt. 3.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określony będzie adres lokalu, dzień i godzina przeprowadzki. Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy w każdej dostępnej formie tj.: telefonicznie, e-mailem lub faxem. 2.2. Data i godzina przeprowadzki podana w zleceniu, o którym mowa w pkt. 3.3. niniejszej specyfikacji jest niezmienna. 2.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania, w każdym czasie, przeprowadzki dotyczącej eksmisji. Zamawiający bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę o odwołaniu przeprowadzki i nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych. 2.4. Zamawiający planuje, że średni czas przeprowadzki wynosił będzie 4 godziny. 2.4.1. W przypadkach przedłużenia czasu trwania przeprowadzki powyżej 4 godzin Zamawiający zapłaci tylko ryczałtową cenę określoną przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 2.4.2. Z 15-to letniego doświadczenia Zamawiającego w wykonywaniu eksmisji wynika, że 85 % przeprowadzek trwa do 4 godzin, 10 % przeprowadzek trwa do 1 godziny, 5 % przeprowadzek trwa powyżej 4 godzin. 3.Za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania zamówienia całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach