Przetargi.pl
PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH - SPRAWA 38/2019

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00 , fax. 261 48 32 22
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Czwartaków 3
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, fax. 261 48 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH - SPRAWA 38/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są przeglądy konserwacyjne agregatów prądotwórczych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale III SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ oraz warunkami wyszczególnionymi w Załączniku Nr 3 w ilościach w asortymencie następująco: 2.Przeglądy konserwacyjne należy wykonać zgodnie z: 1)Polskimi Normami ogólnie dostępnymi m.in. w Komitecie Normalizacyjnym; 2)Normą Obronną NO-61-A208 2013 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego z silnikami spalinowymi. Wymagania ogólne i metody badań; 3)Normą Obronną NO-61-A209 2014 Technika wojskowa. Uziomy urządzeń mobilnych. Wymagania ogólne; 4)Normą Obronną NO-06-A104 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne; 5)Instrukcją zarządzania eksploatacją sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady ogólne. DU-4.22.13(A); 6)Dokumentacją techniczną (instrukcjami obsługiwania, kartami/przewodnikami technologicznymi sprzętu wojskowego, biuletynami technicznymi oraz inną dokumentacją określoną przez Centralny Organ Logistyczny sprzętu wojskowego). 3.Przegląd konserwacyjny (obsługa okresowa) obejmuje sprawdzenie parametrów technicznych agregatów prądotwórczych, wykonanie wymaganych prac konserwacyjnych, wymianę płynów eksploatacyjnych, regulację i inne czynności gwarantujące przywrócenie ich charakterystyk technicznych. 4.Minimalny zakres czynności: Nazwa czynności •Oględziny zewnętrzne: sprawdzenie czystości zlokalizowanie ewentualnych uszkodzeń mechanicznych •Sprawdzenie układu paliwowego: sprawdzenie szczelności układu paliwowego sprawdzenie i regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku sprawdzenie pompy wtryskowej :poziom oleju w pompie. stanu sprzęgła napędu pompy, sprawdzenie ,czyszczenie i próby ciśnieniowe wtryskiwaczy, sprawdzenie i regulacja regulatora prędkości obrotowej , sprawdzenie układu tankowania. •Sprawdzenie układu chłodzenia: sprawdzenie płynu chłodzącego w zakresie jego ilości i progu zamarzania oraz jego ewentualne uzupełnienie sprawdzenie złączy elastycznych, sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, sprawdzenie stanu technicznego wentylatora, sprawdzenie naciągu paska klinowego. •Sprawdzenie układu smarowania: sprawdzenie oleju smarnego, sprawdzenie elementów filtrujących, sprawdzenie szczelności układu, •Sprawdzenie i regulacja mechanizmu rozrządu: sprawdzenie i regulacja luzów zaworów , •Sprawdzenie układu rozruchowego: sprawdzenie stanów akumulatorów, sprawdzenie poziomu elektrolitu, sprawdzenie prądnicy ,regulatora prądnicy i napięcia ładowania akumulatorów, sprawdzenie rozrusznika,  sprawdzenie stanu instalacji niskiego napięcia. •Sprawdzenie układu prądnicy: sprawdzenie izolacji uzwojeń prądnicy, sprawdzenie łożysk prądnicy, sprawdzenie regulatora napięcia, sprawdzenie połączeń elektrycznych, •Sprawdzenie elementów kontrolno – pomiarowych: sprawdzenie czujnika ciśnienia oleju , sprawdzenie czujnika temperatury wody, sprawdzenie czujnika temperatury oleju, sprawdzenie wskaźników wielkości elektrycznych ( napięcia prądu, częstotliwości) i nieelektrycznych (temperatury, ciśnienia) sprawdzenie układów sterowania i kontroli. •Sprawdzenie instalacji elektrycznej agregatu i przegląd rozdzielnic zasilająco sterowniczych: sprawdzenie stanów zacisków układu elektrycznego silnika i prądnicy głównej, sprawdzenie tablicy rozdzielczej agregatu, sprawdzenie szafy zasilającej rozdzielczej, sprawdzenie prawidłowości przełączenia układu sieć – agregat, sprawdzenie instalacji podgrzewania silnika. sprawdzenie układu sygnalizacji. •Sprawdzenie układu zasilania w powietrze (wlot i wylot): sprawdzenie stanu filtrów powietrza – wymiana, sprawdzenie działania przepustnic powietrza, sprawdzenie stanów elementów wyciszenia czerpni i wyrzutu powietrza. •Sprawdzenie układu wydechowego : sprawdzenie i oczyszczenie układu, sprawdzenie mocowania kolektorów ssących i wydechowych oraz miejsc połączenia sprawdzenie parametrów pracy agregatu, w tym układu rozruchowego w trybie ręcznym i automatycznym oraz dokonanie niezbędnych regulacji; sprawdzenie stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego; sprawdzenie wyposażenia i stanu sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego wykonanie próby działania agregatu bez obciążenia i pod obciążeniem: za pomocą urządzenia typu OBCIĄŻNICA, którą musi zapewnić Wykonawca, próba działania agregatu w czasie nie krótszym niż 1 godz.; wykonanie badań i pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji prądnicy i instalacji elektrycznej, wyłączników różnicowo-prądowych); dokonanie wpisów do karty pracy i dowodu urządzenia (agregatu) dokumentujących wyniki, •sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu (oddzielnie dla każdego agregatu prądotwórczego) z dokładnym opisem stanu technicznego, wyniki pomiarów płynu chłodzącego i szacunkową wyceną kosztów ewentualnych napraw; •sporządzenie protokołu z przeprowadzonych pomiarów - oddzielnie dla każdego agregatu prądotwórczego. •wymiana oleju silnikowego; •wymiana filtrów oleju, paliwa i powietrza; •wykonanie próby działania agregatu bez obciążenia i pod obciążeniem w czasie nie krótszym niż 1 godz. sprawdzenie podstawowych parametrów technicznych i dokonanie niezbędnych regulacji; •sprawdzenie podstawowych parametrów technicznych i dokonanie potrzebnych regulacji, kontrola pracy zespołu (głośność, drgania równomierność biegu, itp.); •wykonanie pomiarów ochronnych – ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji prądnicy; •dokonanie wpisów do karty pracy i dowodu urządzenia (agregatu) dokumentujących wyniki przeprowadzonego przeglądu; •sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu (oddzielnie dla każdego agregatu prądotwórczego) z dokładnym opisem stanu technicznego ,wyniki pomiarów płynu chłodzącego i szacunkową wyceną kosztów ewentualnych napraw. •sporządzenie protokołu z przeprowadzonych pomiarów - oddzielnie dla każdego agregatu prądotwórczego Realizacja usług odbywać się będzie na terenie jednostek wojskowych w miejscowościach Grudziądz, Grupa, Jamy, Brodnica i Chełmno. 5.Wykaz agregatów prądotwórczych podlegających przeglądom konserwacyjnych: Nr fab Rok produkcji Rodzaj i typ urządzenia Lokalizacja ,adres budynek, nr pomieszczenia Ilość GRUDZIĄDZ 1. 109907 -2007 - Agregat Prądotwórczy GI275 AN 30 IVECO stacjonarny - Grudziądz ul Gen Hallera Nr 62 budynek nr 14 - 1 2. D 6743 - 2012 - Agregat Prądotwórczy FOGO FI 75 IVECO stacjonarny - Grudziądz - ul. Gen Hallera 62 budynek nr 38 - ilość 1 3. 35588 - 1984 - Agregat Prądotwórczy PAD 16 – 3 / 400 na przyczepie - Grudziądz ul Czwartaków Nr 3 - budynek nr 31 ilość 1 4. 35590 - 1983 - Agregat Prądotwórczy PAD 16 – 3 / 400 na przyczepie - Grudziądz ul Czwartaków Nr 3 - budynek nr 31 ilość 1 5. 0316 - 1987 - Agregat Prądotwórczy PAD 20 – 3 / 400 na przyczepie - Grudziądz ul WŁ Jagieły Nr 11 - budynek nr 31 ilość 1 6. 12659 - 1989 - Agregat Prądotwórczy PAD 36 – 3 / 400 stacjonarny - Grudziądz ul Czwartaków Nr 3 - budynek nr 24 ilość 1 7. 3761- 1990 - Agregat Prądotwórczy PAD 36 – 3 / 400 na przyczepie - Grudziądz ul Czwartaków Nr 3 - budynek nr 31 ilość 1 8. 11462 - 1987 - Agregat Prądotwórczy PAD 36 – 3 / 400 na ramie Grudziądz ul Gen Bema Nr 27 - budynek nr 10 ilość 1 9. 2912 - 1975 - Agregat Prądotwórczy 4ZPP 125 WOLA stacjonarny Grudziądz ul Legionów Nr 52 budynek nr 72 ilośćd 1 10. 1065 - 1969 - Agregat Prądotwórczy PAD 16 – 3 / 400 stacjonarny Grudziądz Węzeł łączności ul Bema - nr 27 budynek nr 1 ilość 1 11. 13044 2005 - Agregat Prądotwórczy BC 25 przenośny Grudziądz ul 6 Marca nr 15 budynek nr 4 ilość 1 12.1011005 2005 - Agregat Prądotwórczy ENERGI G 200 F EY 3,6 MB przenośny - Grudziądz ul 6 Marca nr 15 budynek nr 4 ilość 1 13.1620522 1995 - Agregat Prądotwórczy GP 2601 przenośny Grudziądz ul Czwartaków - Nr 3 budynek nr 31 ilość 1 GRUPA 14.2940 - 1975 Agregat Prądotwórczy 4ZPP 125 WOLA stacjonarny - Grupa ul Dworcowa nr 6 budynek nr 191 ilość 1 15. 9474 - 1982 Agregat Prądotwórczy 82 ZPP 250 WOLA stacjonarny Grupa ul Dworcowa nr 6 budynek nr 191 ilość 1 16. 15105 -1999 - Agregat Prądotwórczy ZE4C/90/13/2 stacjonarny Grupa ul Dworcowa nr 6 budynek nr 189 ilość 1 17. 8110569 -1995 - Agregat Prądotwórczy EC – 2200 HONDA przenośny Grupa ul Dworcowa nr 6 budynek nr 242 1 JAMY 18. 6054 - 2013 Agregat Prądotwórczy SE 0230 A IVECO Stacjonarny JAMY Gmina Rogóźno budynek nr 12 ilość 1 19. 6055 - 2013 Agregat Prądotwórczy SE 0230 A IVECO Stacjonarny JAMY Gmina Rogóźno budynek nr 12 1 BRODNICA 20. 12324 - 1988 Agregat Prądotwórczy PAD 36 – 3 / 400 na ramie Brodnica ul Czwartaków nr 1 budynek nr 56 ilość 1 21. 19095 -2000 Agregat Prądotwórczy HONDA GEKO 2500 EA HEBA przenośny Brodnica ul Czwartaków nr 1 budynek nr 3 ilość 1 22. 2935-1975 Agregat Prądotwórczy 4ZPP 125 WOLA stacjonarny Brodnica ul Czwartaków nr 1 budynek nr 56 ilość 1 23. 1067 - 1982 Agregat Prądotwórczy 4ZPP 250 WOLA stacjonarny Brodnica ul Czwartaków nr 1 budynek nr 56 ilość1 24. 29941 -1971 Agregat Prądotwórczy PAD 16 – 3 / 400 stacjonarny Brodnica Węzeł łączności budynek nr 1 ilość 1 CHEŁMNO 25. 44057 -1971Agregat Prądotwórczy 4ZPP 250 WOLA stacjonarny Chełmno ul Al. 3 Maja budynek nr 41 ilość 1 26. 9936 -1985 Agregat Prądotwórczy PAD 36 – 3 / 400 na przyczepie Chełmno - Grubno budynek nr 1 ilość 1 27. 10538 -1986 - Agregat Prądotwórczy PAD 36 – 3 / 400 na przyczepie Chełmno - Biskupia budynek nr 44 ilość 1 6.Wykaz parametrów dotyczących agregatów, które objęte są wykonaniem usługi: Nazwa sprzętu Nr fab Typ silnika Producent Moc silnika Pojemność skokowa MAX OBROTY /SILNIKA 1.GI 275 AM-30 IVECO - stacjonarny - 109907- IVECO - CURSOR 250 E78TE2-EPS SYSTEM Systemy Zasilania Awaryjnego Trzebinia - 236 KW 7,8 dcm3-3000 obr/min 2. Agregat prądotwórczy stacjonarny - FOGO FI 75 ASG D 6743 - IVECO – CURSOR NEF45SM2A Agregaty FOGO Sp.z.o.o. WILKOWICE Ul Święciechowska 36 64 –115 Święciechoea 66 KW 4,5 cm3 1500 obr/min 3. PAD 16-3/400 - na przyczepie 35588 S – 322 – E1W Karelna-Andoria Piechowice 28 KW - 3620 cm 3 1500 obr/min 4. PAD 16-3/400 - na przyczepie 35590 S – 322 – E1W Karelna-Andoria Piechowice 28 KW - 3620 cm 3 1500 obr/min 5. PAD 20 – 3 /400 - na przyczepie 316 - SW – 266 – E17 Karelna-Andoria Piechowice 29 KW - 4568 cm3 1500 obr/min 6 . PAD 36 – 3 /400 - na ramie 12659 - SW – 324 - E1W Andoria Wytwórnia silników Wysokoprężnych w Andrychowie 58 KW 6852 cm 3 1500 obr/min 7. PAD 36 – 3 /400 - stacjonarny 13761 SW 400 /E4 Andoria Wytwórnia silników Wysokoprężnych w Andrychowie 58 KW 6852 cm 3 1500 obr/min 8. PAD 36- 3 / 400 - na ramie 11462 SW 400 /E4 Andoria Wytwórnia silników Wysokoprężnych w Andrychowie 36 KW 7,8 dcm3 3000 obr/min 9. 4 ZPP-125 WOLA - stacjonarny 2912 5 DSRG Zakłady Mechaniczne IM. M. NOWOTKI Warszawa FORT - WOLA 130 KW 26,64 dcm3 1500 obr/min 10. PAD 16-3/400 R S stacjonarny 1065 S – 322 – E1W Karelna Piechowice 24,6 KW 3620 cm 3 1500 obr/min 11. BC 25 Agregat przenośny 13044 DJ 200/168/F - 2 P.K.I. INVESALL ŁÓDŹ 2,5 KW 196 cm3 3000 obr/min 12. Agregat przenośny ENERGI G 200 F EY 3,6 MB 1011005 LONCIN P.K.I. INVESALL ŁÓDŹ 3,6 KW 163 cm3 3000 obr/min 13. Agregat prądotwórczy 4ZPP -250 WOLA 44057 2 DVSRGa Zakłady Mechaniczne IM. M. NOWOTKI Warszawa FORT - WOLA 250 KW 19,1 dcm3 1500 obr/min 14. 4 ZPP-125 WOLA stacjonarny 2940 5 DSRG Zakłady Mechaniczne IM. M. NOWOTKI Warszawa FORT - WOLA 130 KW 26,64 dcm3 1500 obr/min 15. 82 ZPP 250 WOLA stacjonarny 9474 76H12 Zakłady Mechaniczne IM. M. NOWOTKI Warszawa FORT - WOLA 250 KW 19,1 dcm 3 1500 obr/min 16. ZE4C/90/13/2 stacjonarny 15105 ZE4C90MG03 Andoria Wytwórnia silników Wysokoprężnych w Andrychowie 54 KW 2417 cm3 3000 obr/min 17. EC – 2200 HONDA przenośny 8110569 HONDA Aries Power Sp .z.o.o Warszawa 4 KW 163 cm 3 3000 obr/min 18. Agregat prądotwórczy stacjonarny SE 0230 A 6054 CURSOR 78 TE2 PBG S.A . ul Skórzewska 35 62 – 081 PRZEŹMIEROWO 184 KW 780 cm3 1500 obr/min 19. Agregat prądotwórczy stacjonarny SE 0230 6055 CURSOR 78 TE2 PBG S.A . ul Skórzewska 35 62 – 081 PRZEŹMIEROWO 184 KW 780 cm3 1500 obr/min 20.4 ZPP – 250 WOLA stacjonarny 1067 2 DVSRGa Zakłady Mechaniczne IM. M. NOWOTKI Warszawa FORT - WOLA 250 KW 19,1 dcm 3 1500 obr/min 21. PAD 36 – 3 / 400 na ramie 12324 SW 400 / E4 Andoria Wytwórnia silników Wysokoprężnych w Andrychowie 57 KW 6540 cm3 3000 obr/min 22. Agregat prądotwórczy przenośny HONDA GEKO 2500 E-A/ HHBA 19095 HONDA Aries Power Sp .z.o.o Warszawa 2,8 KW 197 cm 3 3000 obr/min 23. PAD 16-3/400/ R S stacjonarny 29941 S – 322 – E1W Andoria Wytwórnia silników Wysokoprężnych w Andrychowie 33,5 KW 3620 cm 3 1500 obr/min 24. 4 ZPP- 125 WOLA stacjonarny 2935 5 DSRG Zakłady Mechaniczne IM. M. NOWOTKI Warszawa FORT - WOLA 130 KW 26,64 dvm3 1500 obr/min 25. PAD 36 – 3 /400 na przyczepie 9936 SW 400 /E4 Andoria Wytwórnia silników Wysokoprężnych w Andrychowie 51,5 KW 120 cm 3 1500 obr/min 26. PAD 36 – 3 / 400 na przyczepie 10538 SW 400 /E4 Andoria Wytwórnia silników Wysokoprężnych w Andrychowie 51,5 KW 120 cm 3 1500 obr/min 27. Agregat przenośny GP 2601 1620522 LONCIN P.K.I. INVESALL ŁÓDŹ 2,5 KW 196 cm3 3000 obr/min Modele silników: SW400/E4, CURSOR 78TE2 , S – 322-E1W, 76H12, H12, 5DSRG, 2VSRGa, NEF45SM2A, HONDA , LOCIN, Większość silników to ANDRYCHÓW 7.Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania w okresie realizacji umowy co najmniej dwiema osobami dokonującymi pomiarów elektrycznych, posiadających aktualne świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.) serii D i E, grupy 1, pkt. 2, 4, 10, 11 ppkt. 1a, b, ppkt. 2 w zakresie obsługi, konserwacji i kontrolno-pomiarowym. 8. Wykonawca realizując usługi na terenie jednostek wojskowych jak powyżej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych i porządkowych obowiązujących na terenie danych jednostek. 9. Po zrealizowaniu usługi Wykonawca winien uprzątnąć miejsce, w którym wykonywał czynności związane z realizacją usługi oraz odebrać zużyte części i płyny eksploatacyjne i zabrudzone czyściwa celem ich utylizacji (o ile wystąpią). 10. Materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych, winny posiadać atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, wydane przez upoważnione instytucje. Przedmiotowe materiały muszą być nowe i nieużywane. 11. Okres ważności przeglądu będzie zgodny z wymaganiami producenta agregatów i obowiązującymi w tym zakresie normami (data przeglądu zostanie odnotowana w książce serwisowej agregatów). 12. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia musi dysponować odpowiednim urządzeniami, narzędziami i materiałami zapewniającymi należyte wykonanie usługi. 13. Osoby wykonujące w imieniu Wykonawcy wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia lub / i przeszkolenie, techniczną wiedzę i doświadczenie w przedmiotowym zakresie. 14. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione elementy, materiały oraz wykonaną usługę na okres 12 miesięcy od dnia protokolarnego przyjęcia agregatów po wykonanej usłudze. 15. Zakazuje się w trakcie realizacji umowy dokonywania zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystywaniem aparatów latających, w tym BSP typu „Dron”. 16. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania wizji lokalnych. 17.Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przeglądy agregatów prądotwórcze są zatrudnione na umowę o pracę w okresie realizacji zamówienia. Inne ewentualnie osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę – pozostaje to w gestii Wykonawcy. a) celem udokumentowania zatrudnienia osób jak powyżej: Wykonawca w terminie dwóch dni przed datą zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób przeznaczonych do realizacji usługi według zadań, gdzie w treści wykazu Wykonawca dokona oznaczenia, które z wyszczególnionych osób są zatrudnione na umowę o pracę ze wskazaniem rodzaju wykonywanych czynności, czasu zatrudnienia danej osoby oraz wymiaru czasu pracy. „Wykaz” winien zostać przedłożony w formie czytelnego pisemnego oświadczenia potwierdzającego stan faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane osobowe i inne należy oznaczyć jako chronione, nie podlegające udostępnianiu i jawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli „Wykaz osób” stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien nadać temu dokumentowi klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” z załączeniem uzasadnienia zastosowania klauzuli. b) w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 16, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Wykonawca na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia wezwania okaże do wglądu Zamawiającemu oryginalne dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób określonych powyżej. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt. a) i b) skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Wykonawcę w sposób i wysokości określonej w § 8. W przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą przekazane właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju działań Wykonawcy. 18. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają OWU stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50532000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia przez Wykonawców szczególnych warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert następujących dokumentów: 1) Formularz ofertowy – według wzoru określonego Załącznikiem nr 2 do SIWZ; 2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru określonego Załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 3) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy. 3. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego – www.13wog.wp.mil.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach