Przetargi.pl
Przegląd techniczny, naprawy i stała konserwacja urządzeń klimatyzacji

Szpital Barlinek Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 462 502 , fax. 957 462 502
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Barlinek Sp. z o.o.
  ul. Szpitalna 10
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 462 502, fax. 957 462 502
  REGON: 30455600000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spólka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przegląd techniczny, naprawy i stała konserwacja urządzeń klimatyzacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymywanie urządzeń klimatyzacji, zainstalowanych w budynkach Szpitala Barlinek, przy ulicy Szpitalnej 10 zwanych dalej „Urządzeniami”, w należytym stanie technicznym, poprzez świadczenie usług przeglądów i konserwacji tych Urządzeń zwanych dalej „przeglądami konserwacyjnymi” , oraz poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad ich działaniem. Opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ stanowi jednocześnie Załącznik nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ –Wzór Umowy. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Barlinek Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Szpitalna 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: dot. Rozdziału V SIWZ Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 15 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 17.Dokument, o którym mowa w pkt 15 ppkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 18.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 15 ppkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 17 stosuje się. . Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. 20.Wykonawca, o którym mowa w pkt 14, zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie zamawiającego - oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 15, dotyczące podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 10. Rozdział IX SIWZ 3.Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 4.Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 13.Do oferty muszą być załączone oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 4 i 5 do SIWZ. 14.Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ Powyższe dokumenty są niezbędnym elementem oferty. Ich niezłożenie wraz z ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego na zasadach określonych w art. 89 ustawy. 15.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Rozdział XIII SIWZ 3.W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach