Przetargi.pl
„Przegląd, przeliczenie i modernizacja szczegółowej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej m. Ostrołęki do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH”.

Miasto Ostrołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-400 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7646811 w. 271 , fax. 297 654 325
 • Data zamieszczenia: 2019-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrołęka
  Plac Gen. J. Bema 1
  07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7646811 w. 271, fax. 297 654 325
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroleka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przegląd, przeliczenie i modernizacja szczegółowej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej m. Ostrołęki do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES PRZEGLĄDU, PRZELICZENIA I MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ ORAZ POMIAROWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ M. OSTROŁĘKI DO PAŃSTWOWEGO UKŁADU WYSOKOŚCIOWEGO PL-EVRF2007-NH Obszar opracowania – miasto Ostrołęka o powierzchni 3346 ha. Aktualny układ wysokości obowiązujący na terenie miasta – KRONSZTADT 60 przeliczony do KRONSZTADT 86 wyłącznie dla osnowy wysokościowej III klasy. Ilość punktów osnowy wysokościowej III klasy na terenie m. Ostrołęki –160 punktów. Ilość punktów osnowy wielofunkcyjnej (osnowa pozioma III klasy i osnowa pomiarowa wraz z niwelacją techniczną IV klasy) - ok.2000 punktów. Konieczność przeliczenia szczegółowej osnowy wysokościowej, pomiarowej osnowy wysokościowej, a następnie wysokości szczegółów sytuacyjno-wysokościowych do układu PL-EVRF2007-NH wynika z §24 ust.1 Rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Zakres zamówienia: · Inwentaryzacja (przegląd i konserwacja) punktów istniejącej osnowy poziomej podstawowej i szczegółowej (dawnej I, II i III klasy) · Inwentaryzacja punktów szczegółowej osnowy wysokościowej (określenie położenia punktu w układzie „2000”) · Analiza istniejącej osnowy pod kątem odtworzenia usuniętych lub uszkodzonych i założenia nowych znaków geodezyjnych. · Opracowanie projektu modernizacji osnowy szczegółowej. · Realizacja projektu osnowy szczegółowej dwufunkcyjnej (adaptacja bądź założenie maksymalnie 500 punktow). · Sporządzenie operatu technicznego. Realizacja zadania podzielona na dwa etapy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Informacje ogólne. 1) Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Okres ważności wadium winien obejmować okres związania ofertą. 2. Wysokość wadium wynosi 6 000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych) 3. Forma wadium: 3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.2. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania/dekompletacji oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postepowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować Wykonawcę oraz zawierać informację, że stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu. 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium 4.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 33 1020 1592 0000 2002 0266 9018 Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego postępowania dotyczy wadium. Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 4.2. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4.3. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty zgodnie z zapisami pkt 16.3.2. SIWZ 4.4. Wadium może być wniesione również przez jednego z Wykonawców lub pełnomocnika. 5. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą: 1) Formularz Oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Dowód wniesienia wadium, 3) stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z punktem 19.1.4 SIWZ, 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 14.1.SIWZ. 5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach