Przetargi.pl
Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na przejściach granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 439 387 , fax. 857 439 254
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 439 387, fax. 857 439 254
  REGON: 51421300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na przejściach granicznych województwa podlaskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na przejściach granicznych województwa podlaskiego. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 zadań: Zadanie 1: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi oraz na kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Grodno. Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi dotyczy: sygnalizacji pożarowej, systemu włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu telewizji dozorowej, systemu nagłośnienia platform wjazdowej i wyjazdowej, centrali telefonicznej, instalacji RTV-SAT, kontroli ruchu pojazdów ciężarowych - TCS, automatycznych odczytów tablic rejestracyjnych AOTR, systemu sygnalizacji dozoru. Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na kolejowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Grodno dotyczy: systemu kontroli dostępu i systemu telewizji dozorowej. W ramach konserwacji Wykonawca naprawi usterki systemów teletechnicznych wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zadanie 2: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica. Zadanie dotyczy: systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu nadzoru wizyjnego, systemu videofonowego, centrali telefonicznej. W ramach konserwacji Wykonawca naprawi usterki systemów teletechnicznych wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zadanie 3: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na kolejowym przejściu granicznym Siemianówka - Świsłocz. Zadanie dotyczy: systemu sygnalizacji pożarowej SAP, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu kontroli dostępu SKD, systemu telewizji dozorowej CCTV. W ramach konserwacji Wykonawca naprawi usterki systemów teletechnicznych wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zadanie 4: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na drogowym przejściu granicznym Białowieża – Piererow. Zadanie dotyczy: systemu sygnalizacji pożarowej SAP, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu kontroli dostępu SKD, systemu nadzoru wizyjnego SWN, systemu videofonowego SV. Zadanie 5: Przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych na rzecznym przejściu granicznym Rudawka - Lesnaja. Zadanie dotyczy systemu monitoringu. W ramach konserwacji Wykonawca naprawi usterki systemów teletechnicznych wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50330000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną