Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia ZM 49/230/2012 jest objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania aplikacyjnego Infomedica - część szara firmy Asseco Poland S.A. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Bema 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8877023 , fax. 081 8877023
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Bema 1 1
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 081 8877023, fax. 081 8877023
  REGON: 43120573100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpulawy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia ZM 49/230/2012 jest objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania aplikacyjnego Infomedica - część szara firmy Asseco Poland S.A. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia ZM 49/230/2012 jest objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania aplikacyjnego Infomedica - część szara firmy Asseco Poland S.A. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Nadzór autorski nad oprogramowaniem aplikacyjnym Infomedica: 1. Finanse - Księgowość - licencja nieograniczona; 2. Rachunek Kosztów - licencja nieograniczona; 3. Rejestr Sprzedaży - licencja nieograniczona. 4. Kadry - licencja nieograniczona. 5. Płace - licencja nieograniczona. 6. Gospodarka Magazynowa - licencja nieograniczona. 7. Środki trwałe - licencja nieograniczona. 8. Wyposażenie - licencja nieograniczona. 9. Kasa - licencja nieograniczona. 10. Zakup licencji na VmWare - licencja na 3 wirtualne serwery. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług serwisowych w zakresie przeciętnie 3 wizyt miesięcznie ( jedna wizyta 6 godzin pracy jednego pracownika wykonawcy) w dni robocze w siedzibie klienta, z możliwością zamiany wyłącznie przez zamawiającego na prace on-line. Limit usług(18 wizyt) rozlicza się w okresie 6 miesięcy. O wyczerpaniu limitu wykonawca zobowiązany jest każdorazowo informować zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 720000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpulawy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach