Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Młodzi- zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18– części I-II zamówienia.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr ogłasza przetarg

 • Adres: 15-441 Białystok, Spółdzielcza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 653 77 00 , fax. (085) 732 95 05
 • Data zamieszczenia: 2021-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
  Spółdzielcza 8
  15-441 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 653 77 00, fax. (085) 732 95 05
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bfkk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot z art. 3 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Młodzi- zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18– części I-II zamówienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Młodzi- zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18– części I-II zamówienia. Zamówienie jest podzielone na dwie części: I część zamówienia: realizacja usługi organizacji staży/praktyk zawodowych dla 32 uczniów w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego oraz/lub kraju w ramach projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPO.03.03.01-20-0209/18, który jest realizowany przez Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w partnerstwie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy udziale Realizatora – Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach. II część zamówienia: realizacja usługi organizacji staży zawodowych dla 5 nauczycieli w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPO.03.03.01-20-0209/18, który jest realizowany przez Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w partnerstwie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy udziale Realizatora – Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80531000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach