Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są dostawy różnych artykułów spożywczych do Aresztu Śledczego w Suwałkach

Areszt Śledczy w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 651 207 , fax. 875 650 328
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Suwałkach
  ul. Wojska Polskiego 29
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 651 207, fax. 875 650 328
  REGON: 31959800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy różnych artykułów spożywczych do Aresztu Śledczego w Suwałkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących artykułów: Część 1 – przyprawy 1) Sól jodowana - opakowanie jedn. max. 1 kg – 1 760,00 kg, 2) Kawa zbożowa opakowanie jedn. max. 1 kg – 700,00 kg, 3) Herbata granulowana- opakowanie jedn. max. 100 g – 200,00 kg, 4) Ketchup - opakowanie jedn. max. 1 kg – 390,00 kg, 5) Przyprawa do zup w płynie - opakowanie jedn. max. 1 l – 440,00 l, 6) Przyprawa jarzynka w proszku - opakowanie jedn. max. 1 kg – 470,00 kg 7) Koper nać suszona - opakowanie jedn. max. 100 g – 27,00 kg, 8) Pietruszka nać suszona - opakowanie jedn. max. 100 g – 22,00 kg, 9) Liść laurowy - opakowanie jedn. max. 100 g – 58,00 kg, 10) Majeranek - opakowanie jedn. max. 100 g – 51,00 kg, 11) Papryka mielona słodka - opakowanie jedn. max. 100 g – 53,00 kg, 12) Pieprz czarny mielony - opakowanie jedn. max. 100 g – 72,00 kg, 13) Pieprz ziołowy - opakowanie jedn. max. 100 g – 76,00 kg, 14) Ziele angielskie- opakowanie jedn. max. 100 g – 59,00 kg, 15) Kwasek cytrynowy - opakowanie jedn. max. 100 g – 23,00 kg, 16) Ocet - opakowanie jedn. max. 1 l – 125,00 l, 17) Majonez - opakowanie jedn. słoik, max. 1 kg – 310,00 kg, 18) Musztarda – opakowanie jedn. max. 1 kg – 400,00 kg, 19) Chrzan tarty -opakowanie jedn. max. 1 kg – 360,00 kg, 20) Włoszczyzna suszona - opakowanie jedn. max. 1 kg – 110,00 kg 21) Cynamon - opakowanie jedn. max. 100 g – 6,00 kg, 22) Syrop owocowy - opakowanie jedn. max. 10 l – 2 120,00 l, 23) Zupa pieczarkowa w proszku – opakowanie jedn. max. 5 kg – 1 040,00 kg, 24) Zupa ogonowa w proszku – opakowanie jedn. max. 5 kg – 680,00 kg, 25) Zupa rosół drobiowy w proszku – opakowanie jedn. max. 5 kg –260,00 kg, 26) Żurek w proszku – opakowanie jedn. max. 5 kg – 710,00 kg, Część 2- przetwory z warzyw 1) Leczo warzywne pasteryzowane - opak. jedn. max. 3 kg – 2 450,00 kg, 2) Koncentrat pomidorowy 30% -opak. jedn. max. 1 kg – 2 900,00 kg, 3) Szczaw konserwowy cięty, - opak. jedn. max. 1 kg – 1 220,00 kg, Część 3 - tłuszcze 1) Margaryna do smarowania o zawartości tłuszczu 40%– kostka, opak. jedn. max.250 g- 9 660,00 kg 2) Margaryna do smarowania o zawartości tłuszczu 60% – kostka, opak. jedn.max. 250 g - 1 590,00 kg 3) Olej roślinny uniwersalny- opak. jedn. 1,3,5 litrów – 3 600,00 l Część 4 – przetwory z owoców 1) Dżem – opak. jedn. max. 15 kg –1 860,00 kg 2) Marmolada wieloowocowa - opak. jedn. max. 15 kg – 2 200,00 kg Część 5 - cukier 1) cukier - opak. jedn. max. 1 kg – 4 660,00 kg 2. Zamawiający nie dopuszcza dostawy przedmiotu zamówienia o innej gramaturze, niż podana w opisie przedmiotu zamówienia 3. W/w artykuły muszą odpowiadać Polskiej Normie. 4. Wszystkie w/w produkty muszą spełniać normy, co do jakości, jakie wynikają z obowiązujących przepisów polskiego prawa dla produktów żywnościowych. 5. Podane ilości są szacunkowe (maksymalne) i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie. 6. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia za faktycznie dostarczone ilości towaru. 7. Z tytułu zmniejszenia wielkości zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe ani prawne. 8. Wymagania i warunki realizacji zamówienia stawiane Wykonawcy: 1) Miejsce realizacji zamówienia: magazyn Aresztu Śledczego w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki. 2) Transport towaru odbywać się będzie na koszt i ryzyko wykonawcy, samochodem dopuszczonym do przewozu żywności. 3) Dostawy będą częściowe i sukcesywne. Ilość i rodzaj zamawianego towaru zamawiający określał będzie każdorazowo telefonicznie, mailem bądź faxem do godziny 900 na dwa dni przed dostawą. 4) Dostawa towaru odbywać się będzie od poniedziałku do piątku do godz. 1100 z wyłączeniem świąt. 5) Zamawiający dokonywał będzie odbioru jakościowego i ilościowego dostarczanego towaru w swojej siedzibie, w dniu dostawy każdej partii. 6) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 7) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 8) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 10) Wszystkie opakowania powinny być bezzwrotne. 11) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są artykuły żywnościowe. Dla dostaw opisanych przez Zamawiającego standardy jakościowe nie są ustalane indywidualnie przez Zamawiającego na jego konkretne potrzeby, ale Zamawiający zaspokaja swoje potrzeby poprzez nabywanie towarów ogólnie dostępnych, powszechnie oferowanych, takich jakie są oferowane wszystkim, ewentualnie zainteresowanym ich zakupem. Różnią się tylko ceną nabycia. Zamawiający uwzględnił koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia poprzez opisany sposób dostawy na koszt Wykonawcy, wymagania dotyczące okresu przydatności do spożycia oferowanych produktów, gramaturę produktów, sposób pakowania, zastrzeżenie zmienności ilości zamawianych produktów a przede wszystkim niezmienność oferowanej ceny w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem zmian ustawowych wysokości obowiązującej stawki VAT. W przypadku produktów żywnościowych, ze względu na ich specyfikę nie ma możliwości uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia kosztu cyklu życia produktu. 12) CPV 15800000-6 różne produkty spożywcze , 15331000-7 – przetworzone warzywa 15332200-6 dżemy i marmolady, 15430000-1 tłuszcze jadalne, 15831200-4 cukier biały
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Z uwagi na to, że Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach