Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego Nowa Szansa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomicy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-900 Zgorzelec, Tadeusza Kościuszki 70
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7752667 , fax. 75 7752667
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomicy Społecznej
  Tadeusza Kościuszki 70 70
  59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7752667, fax. 75 7752667
  REGON: 00327147768000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopszgorzelec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego Nowa Szansa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w podziale na części: CZĘŚĆ I - Kurs prawa jazdy kat. B, CZĘŚĆ II - Kurs na operatora koparko-ładowarki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gopszgorzelec.pl/bip/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach