Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, Bema
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 45 02 223, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Bema 1
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 45 02 223, , fax. -
  REGON: 43120573100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpulawy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach: 1) Kardiomonitor – 5 szt. 2) Respirator transportowy – 1 szt. 3) Aparat USG – 1 szt. 4) Pulsoksymetr – 2 szt. 5) Kapnograf – 1 szt. 6) Pompa infuzyjna – 10 szt. 6a) Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 2 szt. 6b) Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - 2 szt. 6c) Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 5 szt. 6d) Pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt. 7) Aparat do znieczulania – 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach