Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest : sukcesywna dostawa materiałów w asortymencie i ilościach podanych w pakietach o nr 1 do 4.

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Andrzeja Struga
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 784 750 , fax. 91 577 15 35
 • Data zamieszczenia: 2017-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Andrzeja Struga 29
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 784 750, fax. 91 577 15 35
  REGON: 81119296000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.stargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa handlowego spółka ze 100 % udziałem Miasta Gminy Stargard

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest : sukcesywna dostawa materiałów w asortymencie i ilościach podanych w pakietach o nr 1 do 4.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : sukcesywna dostawa materiałów w asortymencie i ilościach podanych w pakietach o nr 1 do 4. Przedmiot zamówienia stanowią n/w pakiety : Pakiet nr 1- okucia budowlane - załącznik nr 7 do SIWZ Pakiet nr 2 – artykuły sanitarne – załącznik nr 8 do SIWZ Pakiet nr 3 – artykuły elektryczne – załącznik nr 9 do SIWZ Pakiet nr 4- materiały budowlane – załącznik nr 10 do SIWZ 2. Ilości materiałów, dokładne wykazy asortymentowe, opisy materiałów podane są w załączniku nr 7,8,10,11, do SIWZ. Materiały budowlane, będące przedmiotem zamówienia muszą być wprowadzone do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16 04. 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 ze zm.). jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw własnych oznacza to że można zastosować zamienniki ale muszą one posiadać parametry nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Dostawy będą prowadzone sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych przez cały okres objęty umową stosownie do potrzeb Zamawiającego. 3. Przez pojęcie dostawy rozumie się dostawę towarów transportem Wykonawcy zgodnie ze składanym zamówieniem w terminie do 1 dnia roboczego liczonym od następnego dnia od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia zamówienia do godz. 10.00 w danym dniu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie objęcia zamówieniami częściowymi całego asortymentu ilościowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje warunku udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach