Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa filmów oraz odczynników RTG dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi przy ul. Okólnej .

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 91-520 Łódź, Okólna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6177351, 6590412, , fax. 426 590 412
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
  Okólna 181
  91-520 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6177351, 6590412, , fax. 426 590 412
  REGON: 47321127100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumpluc.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa filmów oraz odczynników RTG dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi przy ul. Okólnej .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa filmów oraz odczynników RTG dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi przy ul. Okólnej 181.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124210-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty próbek: - 1 fabryczne opakowanie (100 szt.) błon RTG w rozmiarze 35 x 43; - Zestaw do sporządzenia 20 litrów roztworu roboczego. Termin dostawy próbek – najpóźniej w dniu otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach