Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Powiat Piotrkowski ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Al. 3 Maja 33
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 732 31 00 , fax. 44 732 31 03
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Piotrkowski
  Al. 3 Maja 33 33
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 44 732 31 00, fax. 44 732 31 03
  REGON: 59064841600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego do siedziby Zamawiającego w oparciu o zawartą umowę. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zabezpieczy swoją ofertę wadium w wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 200r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.); Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim Nr rachunku: 66 2030 0045 1110 0000 0026 3630 z dopiskiem: Wadium do przetargu na dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w kasie zamawiającego w godzinach pracy urzędu. Zwrot wadium nastąpi na warunkach i w trybie przewidzianym w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach