Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych (zadania) pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce – Różanki”.

Powiat Gorzowski ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Józefa Pankiewicza
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7330400, 95 7330438 , fax. 95 7330401
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gorzowski
  ul. Józefa Pankiewicza 5-7
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7330400, 95 7330438, fax. 95 7330401
  REGON: 21096731400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych (zadania) pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce – Różanki”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych (zadania) pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce – Różanki”. Miejscem realizacji zadania jest droga leżąca pomiędzy miejscowościami Wojcieszyce i Różanki, leżąca w Gminie Kłodawa. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont drogi powiatowej nr 1404F na odcinku o długości 1,4 km. Roboty budowlane obejmą frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem materiałów z rozbiórki oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach