Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa lokalu serwerowni AWF w Krakowie wraz z infrastrukturą.

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 683 15 16 , fax. 012 648 12 10
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
  al. Jana Pawła II 78 78
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 683 15 16, fax. 012 648 12 10
  REGON: 00032784700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa lokalu serwerowni AWF w Krakowie wraz z infrastrukturą.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa lokalu serwerowni AWF w Krakowie wraz z infrastrukturą, przeniesieniem niezbędnej infrastruktury do tymczasowej serwerowni w pomieszczeniu 02 w zakresie: Temat I: Przeniesienia węzłów połączeń światłowodowych Temat II: Przebudowy lokalu serwerowni Temat III: Budowy podłogi podniesionej Temat IV: Wykonania nowej instalacji elektrycznej Temat V: Wykonania systemu sygnalizacji i gaszenia pożaru Temat VI: Wykonania systemu klimatyzacji dla obu pomieszczeń Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarami robót, dokumentacją projektową oraz STWiORB zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 600.00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy sześćset 00/100 PLN) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.03.2010 roku do godz. 09:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a.pieniądzu: dla pozycji a: - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: PEKAO S.A. 53 1240 47221111000048517445 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c.gwarancjach bankowych; d.gwarancjach ubezpieczeniowych; e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.awf.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach