Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1.) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach” 2.) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękojmi i gwarancji obejmujących zadania.

Gmina Komprachcice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-070 Komprachcice, Kolejowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4031700-01 , fax. 774 031 725
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komprachcice
  Kolejowa 3
  46-070 Komprachcice, woj. opolskie
  tel. 77 4031700-01, fax. 774 031 725
  REGON: 54385800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.komprachcice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1.) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach” 2.) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękojmi i gwarancji obejmujących zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Nadzorowanie prawidłowego wykonania kompletnej dokumentacji kosztorysowo-projektowej, a w szczególności: - projekty budowlane i wykonawcze m.in. branż: drogowej, sanitarnej, architektoniczno-budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej, oraz gdy będzie zachodziła taka konieczność: - projekty usunięcia wszelkich kolizji sieci projektowanych i istniejących z sieciami, urządzeniami i obiektami m.in. energetycznymi, teletechnicznymi, gazociągowymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, itd., 2) Nadzór nad pracami projektowymi i odbiór dokumentacji technicznej przy współudziale z Zamawiającym (w tym, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), 3) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm), w branży wynikającej z rodzaju realizowanego zadania (inspektora nadzoru z uprawnieniami w specjalności drogowej bez ograniczeń, inspektora nadzoru z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, inspektora nadzoru z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w tym elektrycznej, kanalizacyjnej, gazowej); 4) Dostosowanie godzin swojej pracy do godzin pracy wykonawców robót budowlanych realizowanych w ramach w/w zadań inwestycyjnych; 5) Monitorowanie postępów w realizacji robót budowlanych w ramach w/w zadań inwestycyjnych, zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentami przetargowymi oraz harmonogramem; 6) Nadzorowanie ewentualnych robót nie ujętych w dokumentacji, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy, a które są konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych ; 7) Bieżące nadzorowanie wykonywanych robót, analiza rozwiązań projektowych i zgłaszanie ewentualnych uwag, rozwiązań alternatywnych; 8) Rozliczenie rzeczowo-finansowe inwestycji w zakresie umów z Wykonawcami; 9) Nadzorowanie czynności zgłaszania wad do Wykonawców; 10) Pobyt na budowach co najmniej dwa razy w tygodniu (na każdej budowie oddzielnie) oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem; 11) Sprawdzanie i potwierdzanie zgodności parametrów technicznych montowanych materiałów i urządzeń z obowiązującymi normami, przepisami i wymaganiami Zamawiającego, tj. zgodnie z dokumentacją projektową; 12) W przypadku zastosowania materiałów zamiennych sprawdzanie, czy zastosowane materiały nie odbiegają od parametrów technicznych materiałów przewidzianych pierwotnie do zabudowania; 13) Sprawdzanie postępu robót, dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót; 14) Sporządzanie trzy miesięcznej, pisemnej informacji z zaawansowania rzeczowo-finansowego robót (dla każdego zadania odrębnej); 15) Uzgodnienie z Zamawiającym, Wykonawcami robót budowlanych i autorami projektu zmian technologii oraz materiałów wykonania elementów robót; 16) Udział w radach budowy, prowadzenie rad budowy i sporządzanie z ich przebiegu protokołów; 17) Sprawdzanie jakości i odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu); 18) Sprawdzanie jakości wykonanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych i urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania ich na budowach; 19) Zapewnienie przestrzegania i stosowania prawa budowlanego przez Wykonawcę robót budowlanych; 20) Prowadzenie stałych konsultacji i fachowego doradztwa dla Zamawiającego; 21) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunięcie wad; 22) Wstrzymanie robót budowlanych przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego; 23) Zawiadomienie Zamawiającego o wstrzymaniu robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, kontrola i zapewnienie poprawności przygotowania dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiającym, a także zarządzenie całym procesem przekazania ciągów pieszo-rowerowego do użytkowania; 24) Uzyskanie od wykonawcy robót budowlanych certyfikatów materiałowych i innych niezbędnych dokumentów związanych z realizowanym zadaniem oraz niezbędnych do właściwego użytkowania zainstalowanych urządzeń; 25) Udział w odbiorach pogwarancyjnych oraz w przeglądach gwarancyjnych, które winny odbywać się raz w roku przez okres trwania gwarancji/rękojmi; 26) Podczas nieobecności którejkolwiek z osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru, wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innego powodu Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo tej osoby na cały czas nieobecności, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych; 27) Po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonywanie wszystkich innych czynności, nie wymienionych w niniejszej umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót, rozliczenia zadania i oddania do użytkowania; 28) Posiadanie polisy ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji niniejszej umowy. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie posiadania polisy OC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 3. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej). 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy) a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach