Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest; dostawa środków kontrastowych do stosowania w badaniach tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz zestawów do wstrzykiwaczy.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 613 916 , fax. 338 613 916
 • Data zamieszczenia: 2019-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Sienkiewicza 52
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 338 613 916, fax. 338 613 916
  REGON: 30442100010000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest; dostawa środków kontrastowych do stosowania w badaniach tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz zestawów do wstrzykiwaczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest; dostawa środków kontrastowych do stosowania w badaniach tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz zestawów do wstrzykiwaczy. Pakiety od 1 do 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w niniejszym postępowaniu nie zachodzi taka okoliczność;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach