Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla L1 dla szkół na terenie Gminy Galewice w ilości szacunkowej 100.000 litrów

Gmina Galewice ogłasza przetarg

 • Adres: 98-405 Galewice, Wieluńska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 627 838 618, , fax. 627 838 625
 • Data zamieszczenia: 2019-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Galewice
  Wieluńska 5
  98-405 Galewice, woj. łódzkie
  tel. 627 838 618, , fax. 627 838 625
  REGON: 25085507300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: galewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla L1 dla szkół na terenie Gminy Galewice w ilości szacunkowej 100.000 litrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla L1 dla szkół na terenie Gminy Galewice w ilości szacunkowej 100.000 litrów Miejsce dostawy i szacunkowe zapotrzebowanie: Miejsce Ilość Szkoła Podstawowa w Galewicach 50.000 l Szkoła Podstawowa w Ostrówku 20.000 l Szkoła Podstawowa w Osieku 30.000 l RAZEM (szacunkowo) 100.000 l Dostawy będą realizowane na wskazane przez Zamawiającego miejsce, sukcesywnie, etapami, według potrzeb, w terminach, ilościach i miejscach wyznaczonych przez dyrektorów w/w placówek oświatowych - na podstawie telefonicznego zamówienia. Przy każdej dostawie wymagane jest dołączenie świadectwa jakości dostarczonej partii oleju, wystawionego przez producenta. Brak świadectwa jakości może stanowić podstawę do odmowy odbioru oleju. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów, oprócz wymienionych przez Oferentów w złożonych ofertach. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia między innymi: koszty transportu, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia. Przedmiot zamówienia będzie przewożony transportem Wykonawcy. Wymieniona ilość oleju opałowego została ustalona w sposób szacunkowy i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. Określone przez Zamawiającego orientacyjne ilości oleju opałowego nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w sytuacji zapotrzebowania mniejszego, niż wstępnie oszacowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach