Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych (pendrive) : długopis metalowy z pamięcią USB i samozaciskowa opaska z pamięcią USB, oznakowane logo projektu

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, Podwale
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713403716 , fax. +48717824171
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Podwale 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713403716, fax. +48717824171
  REGON: 930156216
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych (pendrive) : długopis metalowy z pamięcią USB i samozaciskowa opaska z pamięcią USB, oznakowane logo projektu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych (pendrive) : długopis metalowy z pamięcią USB i samozaciskowa opaska z pamięcią USB, oznakowane logo projektu. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zostały opisane przez Zamawiającego w załączniku numer 1 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wymagania techniczne; odpowiednio do części postępowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, w tym: - część nr 1 obejmuje dostawę długopisu metalowego z pamięcią USB w ilości 4000 szt. , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia – załącznik 1 do SIWZ - część nr 2 obejmuje dostawę samozaciskowej opaski z pamięcią USB w ilości 4500 szt., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą 1.Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ). 3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp: 3.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, 3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ). Oświadczenia te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców. 3.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. 3.6. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3.7.Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia od podwykonawców. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców – jeżeli są znane (załącznik nr 5 do SIWZ). podpisywanie oferty Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę lub jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach ( np. CEiDG lub KRS). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub z pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. W innym przypadku, niezbędne jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny winno określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentów wskazujących ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument winien być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie upoważnionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 141 ustawy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy załączyć dodatkowo gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników - pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach