Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputer przenośny (48 sztuk) – w podziale na 2 zadania (Ogłoszenie niniejsze dot. Zad. 2)

Centrum Kształcenia Zawodowego ogłasza przetarg

 • Adres: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 798 67 00 , fax. 71 798 42 00
 • Data zamieszczenia: 2021-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Zawodowego
  ul. Strzegomska 49a
  53-611 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 798 67 00, fax. 71 798 42 00
  REGON: 93191178400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ckz.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputer przenośny (48 sztuk) – w podziale na 2 zadania (Ogłoszenie niniejsze dot. Zad. 2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego (zwanego dalej „sprzętem”) – komputer przenośny (48 sztuk) – w podziale na 2 zadania: 1) Zadanie 1 – dostawa komputerów przenośnych (30 sztuk); 2) Zadanie 2 – dostawa komputerów przenośnych (18 sztuki) 2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1-2 został określony w: 1) Załączniku nr 1 do siwz - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej „OPZ1”); 2) Załączniku nr 2 do siwz - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej „OPZ2”); 4. Do sprzętu oferowanego w Zadaniu 1-2 muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w OPZ1-OPZ2. 5. Dostawa sprzętu, o którym mowa w ust. 1, zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego – transportem zapewnionym przez Wykonawcę. UWAGA: Dostawa przedmiotu zamówienia ma zostać zrealizowana transportem zapewnionym przez Wykonawcę wraz z rozładunkiem i dostarczeniem sprzętu w miejsce (pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego), wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio na etapie dostawy. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem - o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia. 6. Dostawa nastąpi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) – w godzinach 8.00-15.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach