Przetargi.pl
Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa trzech kompletnych stanowisk badawczych do prowadzenia badań, dla Politechniki Poznańskiej, wraz ze szkoleniem w siedzibie Zamawiającego, na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt.: AeroSafetShow Demonstrator PL - Inteligentny system nadzoru i bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie rzeczywistym, nr UOD-WND-1-445/001

Politechnika Poznańska ogłasza przetarg

 • Adres: 60-965 Poznań, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 6653538 , fax. 61 6653738
 • Data zamieszczenia: 2016-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Poznańska
  Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 5
  60-965 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 6653538, fax. 61 6653738
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa trzech kompletnych stanowisk badawczych do prowadzenia badań, dla Politechniki Poznańskiej, wraz ze szkoleniem w siedzibie Zamawiającego, na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt.: AeroSafetShow Demonstrator PL - Inteligentny system nadzoru i bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie rzeczywistym, nr UOD-WND-1-445/001
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa trzech kompletnych stanowisk badawczych do prowadzenia badań: 1) Stanowisko do sensoryki optycznej, 2) Stanowiska badania regulacji silników prądu stałego, 3) Stanowiska projektowania podstawowych układów elektronicznych w mechatronice, dla Politechniki Poznańskiej, wraz ze szkoleniem w siedzibie Zamawiającego. na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: AeroSafetShow Demonstrator PL - Inteligentny system nadzoru i bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie rzeczywistym; nr UOD-WND-1-445/001
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie pobierał wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.put.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach