Przetargi.pl
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Adres: 31-008 Kraków, Św. Anny
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 398 37 01
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  Św. Anny 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 398 37 01
  REGON: 127000040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 1.1. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00. 1.2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do Formularza oferty. 1.3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.3.1. Opracowanie trzech scenariuszy przypadków przeznaczonych do wykorzystania w czasie lokalnych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunków medycznych. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na wypełnieniu wszystkich pól formularza scenariusza zamieszczonego w Załączniku A do Formularza oferty, dla każdego scenariusza oddzielnie. 1.3.2. Scenariusze powinny być przygotowane do wykorzystania na zaawansowanym symulatorze pacjenta. Zamawiający posiada trzy symulatory osoby dorosłej SimMan 3G firmy Laerdal (w tym jeden z kończynami urazowymi i zestawem do pozoracji ran oraz jeden z Ultrasound Sonosim Solution), symulator dziecka HAL S3005 firmy Gaumard oraz symulator niemowlęcia SimBaby firmy Laerdal. Uwaga: NIE jest wymagane przygotowanie oprogramowania dla symulatora. 1.3.3. Wykonawca dostarczy trzy scenariusze symulowanego przypadku klinicznego przeznaczone dla studentów kierunków medycznych. Poziom scenariuszy powinien być dostosowany do wiedzy i umiejętności posiadanych przez studentów V i VI roku kierunku lekarskiego, tzn. wykorzystywać efekty kształcenia dla kierunku lekarskiego określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dziennik Ustaw z 5 czerwca 2012r., poz. 631 z późn. zm.). Scenariusze powinny mieć charakter zdarzeń wewnątrzszpitalnych i mieć miejsce na typowych oddziałach szpitala a rozwiązanie problemów wymagać przeprowadzenia diagnostyki z wykorzystaniem dostępnych w warunkach szpitalnych badań obrazowych i laboratoryjnych możliwych do wykonania/uzyskania w ośrodku o charakterze szpitala uniwersyteckiego. Co najmniej dwa scenariusze nie powinny obejmować zagadnień związanych z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Zawężona tematyka scenariuszy powinna obejmować: jeden scenariusz z zakresu ostrych stanów pediatrycznych, jeden scenariusz z zakresu ostrych stanów internistycznych, jeden scenariusz z zakresu urazów wielonarządowych. 1.3.4. Scenariusze muszą umożliwiać sprawdzanie wiedzy i umiejętności technicznych studentów w zakresie postępowania z pacjentem w stanie/stanach zagrożenia zdrowia lub życia lub nagłego rozstroju zdrowia oraz umiejętności miękkich, takich jak ocena sytuacji, planowanie, podział zadań, kierowanie zespołem, komunikacja z członkami zespołu, pacjentami, ich rodzinami lub konsultantami z innych oddziałów/pracowni/poradni. 1.3.5. Każdy scenariusz powinien wymagać zaangażowania całego zespołu (4-5 osób) biorącego w nim udział w celu skutecznej opieki nad odwzorowywanym pacjentem. Scenariusze muszą być możliwe do realizacji przez zespoły zarówno cztero- jak i pięcioosobowe. 1.3.6. Informacje dotyczące technicznych możliwości przeprowadzenia symulacji oraz zawężona tematyka scenariuszy zostały podane w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik A do Formularza oferty). 2. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP. dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań *zapisy pkt. 3) 2. nie dotyczą Wykonawcy (osoby fizycznej lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą), jeżeli przedmiot umowy jest realizowany osobiście przez tego Wykonawcę 2.1 Zamawiający wymaga, aby nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca zatrudniał na czas trwania realizacji przedmiotu umowy osobę pełniącą czynności w zakresie koordynowania zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązane wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osobę będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2.2 Opis zadań osoby ds. koordynowania zamówienia: 2.2.1 koordynacja wszystkich czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, 2.2.2 koordynacja pracami osób delegowanych lub wyznaczonych do realizacji zamówienia, 2.2.3 zapewnienie sprawnej komunikacji oraz wysokiej jakości i staranności przy realizacji zamówienia, 2.2.4 monitorowanie terminowości przy realizacji zamówienia oraz przy zachowaniu innych terminów określonych umową, 2.2.5 bieżąca i ścisła współpraca z Zamawiającym, informowanie o postępach prac oraz o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na realizację zamówienia. 2.3 Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby wskazanej w pkt. 2.1. (np. oświadczenia, zaświadczenia, zanonimizowane umowy o pracę lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek lub dowody potwierdzające zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń), zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ i wzorze umowy, 2.4 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby, o której mowa w pkt. 2.1. 2.5 W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby, o której mowa w pkt. 2.1. lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów poświadczających zatrudnienie osoby wskazanej w pkt. 2.1. na umowę o prace w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną we wzorze umowy. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80521000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach