Przetargi.pl
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę serwisu i obsługi systemów informatycznych: Clininet, Infomedica, Pharmanet, NetRaad dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8340821, 046 8340757 , fax. 046 8340821
 • Data zamieszczenia: 2015-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
  ul. Rybickiego 1 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 046 8340821, 046 8340757, fax. 046 8340821
  REGON: 00065711900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsz-skier.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiot zamówienia obejmuje usługę serwisu i obsługi systemów informatycznych: Clininet, Infomedica, Pharmanet, NetRaad dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje usługę serwisu i obsługi systemów informatycznych: Clininet, Infomedica, Pharmanet, NetRaad dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 720000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba godzin serwisowych u Zamawiającego (w miejscu)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsz-skier.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach