Przetargi.pl
"Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptację nowych mieszkań."

Gmina Miedźna ogłasza przetarg

 • Adres: 43-227 Miedźna, ul. Wiejska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2116338, 2116196, 2116160 , fax. 322 116 089
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedźna
  ul. Wiejska 131
  43-227 Miedźna, woj. śląskie
  tel. 032 2116338, 2116196, 2116160, fax. 322 116 089
  REGON: 27625829100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miedzna.pl, www.miedzna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptację nowych mieszkań."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa części mieszkalnej wielorodzinnej w budynku mieszkalno – usługowym wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne oraz budowa instalacji wod – kan, elektrycznej, c.o. w tej części budynku , położonego na terenie działki o nr ewidencyjnych 1869/68, 1866/68 w Woli przy ul. Wałowej. W stanie istniejącym przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym zawierającym parter oraz poddasze. Poddasze w części mieszkaniowej jest niezagospodarowane. Budynek o bryle prostokątnej, posadowiony jest na fundamentach murowanych. Obiekt wzniesiono w technologii tradycyjnej z cegły murowanej na zaprawie cementowej. Strop międzykondygnacyjny wykonano w formie płyty żelbetowej. Przekrycie budynku stanowi więźba drewniana typu płatwiowo – kleszczowego. Pokrycie dachowe wykonano z papy i gontu bitumicznego. Zachodnia część budynku posiada funkcję mieszkalną, wielorodzinną natomiast wschodnia część obiektu stanowi lokal usługowy OSP. Stan techniczny istniejącego obiektu opisuje ekspertyza techniczna będąca częścią składową dokumentacji projektowej. Zakres inwestycji dotyczy jedynie części mieszkalnej, wielorodzinnej. Polega ona na poprawie stanu technicznego istniejących mieszkań usytuowanych na kondygnacji parteru oraz na zagospodarowaniu nieużytkowego strychu na lokale mieszkalne. Zakres projektowy w części parterowej obejmuje główne przebudowę i wyposażenie istniejących mieszkań w łazienki oraz wygospodarowanie komunikacji pomiędzy kondygnacjami. Na poddaszu przewidziano kolejne lokale mieszkalne przekryte nowym dachem dostosowanym do lokali. Dane charakterystyczne budynku po rozbudowie: - powierzchnia zabudowy: 395,0 m2; - powierzchnia całkowita mieszkalna: 422,0 m2; - powierzchnia netto mieszkalna: 295,10 m2; - powierzchnia użytkowa: 295,10 m2; - kubatura budynku: 2590,00 m3; - ilość kondygnacji: 2 - szerokość całkowita budynku: 39,65 m; - długość całkowita budynku: 9,30 m; - wysokość budynku: 8,09 m; Przedmiotowy budynek po rozbudowie posiadać będzie prostokątną bryłę architektoniczną, która nawiązywać będzie do istniejącej części budynku oraz zabudowy sąsiedniej. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji konieczne jest m.in. wykonanie rozbiórek części elementów istniejącego budynku w celu przebudowy kondygnacji parteru, dostosowanie poddasza do adaptacji na nowe lokale mieszkalne a także na potrzeby aranżacji układu komunikacji wewnętrznej. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie m.in. następujących prac budowlanych: a) Demontaż istniejących instalacji wewnętrznych; b) Demontaż konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz obróbkami blacharskimi i elementami orynnowania; c) Rozbiórkę kominów, ścianek kolankowych oraz szczytowych, tynków wewnętrznych; d) Rozbiórkę stropu żelbetowego wraz z warstwami posadzkowymi; e) Rozbiórkę górnej części ścian parteru do wysokości projektowanego stropu; f) Likwidację stolarki okiennej i drzwiowej wraz z dostosowaniem wymiarów otworów do nowej stolarki; g) Wyburzenia wskazanych w dokumentacji projektowej ścian działowych na parterze; i) Rozbiórkę podestów, murków oraz zadaszenia przed drzwiami zewnętrznymi do budynku; j) Rozbiórkę warstw posadzkowych na parterze; k) Wywóz i utylizacje materiałów z rozbiórki; l) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych wraz z drenażem; m) Naprawa uszkodzeń ścian istniejących; n) Roboty murowe w zakresie ścian wewnętrznych i zewnętrznych; o) Roboty żelbetowe w zakresie wykonania stropu nad parterem, schodów, słupów, wieńców, itp. p) Roboty ciesielskie w zakresie wykonania nowej konstrukcji drewnianej dachu; r) Roboty dekarskie w zakresie wykonania pokrycia dachowego wraz z warstwami izolacji termicznej, elementów obróbek blacharskich, montażu rynien i rur spustowych; s) Dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej; t) Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku (tynki, posadzki, okładziny ścian, sufity, montaż osprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej); u) Wykonanie nowej elewacji budynku; w) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i odgromowej; x) Wykonanie instalacji ogrzewania (zaplanowano ogrzewanie za pośrednictwem grzejników elektrycznych); y) Wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji miejskiej; z) Wykonanie instalacji wentylacji w budynku; aa) Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych; bb) Roboty związane z zagospodarowaniem terenu cc) w ramach realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i instrukcji użytkowania obiektu. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wraz z dwoma kompletami dokumentacji powykonawczej (2 kpl. W wersji papierowej oraz 2 kpl. W wersji pdf na nośniku elektronicznym) Wykonawca przekaże zamawiającemu w trakcie protokolarnego zakończenia robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 30 000,00 zł w terminie do dnia 30.04.2019 r. do godz. 12:00. 8.2. Wadium powinno zawierać nazwę zadania tj.: Wadium na realizację: „Przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Wałowej w Woli w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych oraz adaptację nowych mieszkań.” IR.271.2.6.2019. 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r. poz. 110) 8.4. Dokument wadialny winien być wniesiony w formie oryginału. 8.5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.6. Za skutecznie wniesione wadium zamawiający uzna wadium wniesione: a. w pieniądzu, jeśli środki te zostały zarachowane na rachunku Zamawiającego numer konta bankowego: 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006; w terminie zgodnym z pkt. 1. b. w poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w terminie zgodnym z punktem 1 – w kasie Urzędu Gminy w Miedźnej lub w formie oryginału w ofercie. c. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w kasie Urzędu Gminy w Miedźnej lub w formie oryginału w ofercie, w terminie zgodnym z pkt. 1. 8.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego w pkt. 6a. 8.9. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Wadium musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 8.10. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż forma pieniężna przed podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby w treści gwarancji byli wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum, podmioty składające ofert, lub zostało zapisane lub co najmniej sformułowane że dokument zabezpiecza ofertę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 8.11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 12. 8.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.16. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1.2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 10.1.3. Kosztorys ofertowy – sporządzony w układzie załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Kosztorys stanowi treśc oferty, w związku z tym jego brak skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp z powodu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. 10.1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 10.1.5. Zobowiązanie podmiotów do oddania, do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 10.1.6. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z art. 24, ust. 11 ustawy— załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ww. oświadczeniem Wykonawca potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1, pkt 3 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach