Przetargi.pl
Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, Woskowice Małe
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 196 555 , fax. 774 196 522
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
  Woskowice Małe 15
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 196 555, fax. 774 196 522
  REGON: 29089000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olo.biuletyn.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w ramach projektu „Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych” realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i kultury, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Zakres prac: I. Nawierzchnie: - demontaż istniejących nawierzchni, - budowa alejek parkowych z nawierzchni mineralnej z obrzeżami z kostki granitowej, - budowa „dzikiej ścieżki” z płaskich kamieni przerośniętych trawą. II. Mała architektura: - usunięcie istniejących elementów małej architektury, które są w złym stanie technicznym, - dostawa i montaż ławek parkowych, koszy na odpadki oraz tablic informacyjnych, - wykonanie płyty fundamentowej pod altanę, - wykonanie altany parkowej. III. Umocnienie brzegu zbiornika wodnego. IV. Roboty przygotowawcze pod nasadzenia: - ścinka drzew, - mechaniczne karczowanie pni, - wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, - oczyszczenie terenu po karczowaniu, - dowóz i rozrzucenie ziemi kompostowej, - ręczne przekopanie gleby, - wyściełanie terenu do nasadzeń agrotkaniną, - zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych. V. Nasadzenia - sadzenie drzew liściastych, krzewów iglastych i liściastych, krzewów róż i traw ozdobnych, - zabezpieczenie nasadzonych drzew palikami, - montaż obrzeży trawnikowych, - mulczowanie korą, - wypełnienie przestrzeni między roślinami kruszywem granitowym – grysem, - odmładzanie starszych drzew VI. Wykonanie trawników. VII. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem budowlanym, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), decyzją nr AB.6740.321.350.2019 z dnia 26.11.2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, pozwoleniem nr 620/N/2017 z dnia 02.08.2017 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwoleniem nr 741/N/2019 z dnia 08.08.2019 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opracowanymi na potrzeby niniejszego zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Należy wykonać odpowiednie dokumenty porealizacyjne: a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, b) geodezyjny operat powykonawczy, c) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót przez Zamawiającego. 5. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego Dodatkowe kody CPV: 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45223220-4 Roboty zadaszeniowe 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 45243300-5 Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych. 6. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia. 7. Składający oferty Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 8. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodatkami, w tym również przedmiarami robót (elementy pomocnicze), dokumentacją techniczno-budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót - wskazana wizyta w miejscu realizacji robót. 9. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 60 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67, ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 15. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu oferty „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału Podwykonawcy. 16. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: osoby wykonujące wskazane poniżej czynności/prace fizyczne, operatorzy sprzętu, maszyn i urządzeń, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) na okres co najmniej równy okresowi realizacji przedmiotu umowy, tj. od daty rozpoczęcia robót do dnia ich zakończenia. Zakres czynności związanych z przedmiotem/realizacją zamówienia obejmuje czynności polegające w szczególności na: I. Nawierzchnie: - demontaż istniejących nawierzchni, - budowa alejek parkowych z nawierzchni mineralnej z obrzeżami z kostki granitowej, - budowa „dzikiej ścieżki” z płaskich kamieni przerośniętych trawą. II. Mała architektura: - usunięcie istniejących elementów małej architektury, które są w złym stanie technicznym, - dostawa i montaż ławek parkowych, koszy na odpadki oraz tablic informacyjnych, - wykonanie płyty fundamentowej pod altanę, - wykonanie altany parkowej. III. Umocnienie brzegu zbiornika wodnego. IV. Roboty przygotowawcze pod nasadzenia: - ścinka drzew, - mechaniczne karczowanie pni, - wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, - oczyszczenie terenu po karczowaniu, - dowóz i rozrzucenie ziemi kompostowej, - ręczne przekopanie gleby, - wyściełanie terenu do nasadzeń agrotkaniną, - zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych. V. Nasadzenia - sadzenie drzew liściastych, krzewów iglastych i liściastych, krzewów róż i traw ozdobnych, - zabezpieczenie nasadzonych drzew palikami, - montaż obrzeży trawnikowych, - mulczowanie korą, - wypełnienie przestrzeni między roślinami kruszywem granitowym – grysem, - odmładzanie starszych drzew VI. Wykonanie trawników. VII. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym. Czynności wykonywane przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie polegają na wykonaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 17. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 18. Miejsce realizacji zamówienia: Woskowice Małe – działka nr 26/45. 19. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne: 1) Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB lub przedmiarze robót znajdują się wskazania przykładowych systemów czy typów rozwiązań materiałowych lub produktów należy przyjąć że Zamawiający podając taki opis, dopuszcza zastosowanie innych produktów/materiałów, które posiadają parametry techniczne i jakościowe równoważne ze wskazanymi w dokumentacji, 2) Jeżeli SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiORB lub przedmiar robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń równoważnych. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań estetycznych, jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu estetycznego, technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w ww. dokumentach. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, technologii, materiałów/produktów i urządzeń zawarte w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB lub przedmiarze robót, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań estetycznych, jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/produkty wymienione w powyższych dokumentach mogą być zastąpione systemami, technologiami, urządzeniami bądź materiałami/produktami równoważnymi. Poprzez pojęcie równoważny należy rozumieć systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/produkty gwarantujące realizację robót zgodnie z ww. dokumentami oraz zapewniające uzyskanie parametrów estetycznych i technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiarze robót. Równoważne systemy, technologie, produkty/materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje technologie, systemy, produkty/materiały oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3) Zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny” 4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów. 5) Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 6) W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygadniających zastosowanie technologii, systemów, urządzeń i/lub materiałów/produktów równoważnych Zamawiający uzna, że Wykonawca przedstawił w ofercie systemy, technologie, urządzenia i materiały/produkty opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233262-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Wysokość i okres ważności wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8.2 Forma wadium: 1) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299), 2) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać w szczególności następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib. b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy”, f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej”. g) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa h) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3) Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 8.3 Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść do dnia 14.08.2020 r. do godz. 9.00 Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone na konto Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, SANTANDER BANK POLSKA S.A. 92 1090 2196 0000 0005 6804 0025 z adnotacją wadium – nr sprawy 3/ZP/2020 Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć w oryginale poprzez dołączenie do oferty lub złożyć w Dziale Finansowo-Księgowym Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów – budynek główny – pałac. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu należy do oferty załączyć kopię wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.08.2020 r. do godz. 9.00 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8.4 Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie. 8.5 Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp z zastrzeżeniem pkt 8.6 i 8.7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.6 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). 4. Dokumenty rozwiązań równoważnych - jeżeli dotyczy. 5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia dokumenty wymienione w pkt 6.7.2 a) SIWZ dotyczące Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca,który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.7.2 a) SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną