Przetargi.pl
Przebudowa z rozbudową budynku garażowego- stacji uzdatniania wody o garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ Promyk oraz przystosowanie odkrytych basenów w Żerkowie dla osób niepełnosprawnych

Gmina Żerków ogłasza przetarg

 • Adres: 63210 Żerków, ul. A. Mickiewicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 740 30 24, , fax. 62 740 36 27
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żerków
  ul. A. Mickiewicza 5
  63210 Żerków, woj. wielkopolskie
  tel. 62 740 30 24, , fax. 62 740 36 27
  REGON: 25085547500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zerkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa z rozbudową budynku garażowego- stacji uzdatniania wody o garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ Promyk oraz przystosowanie odkrytych basenów w Żerkowie dla osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku garażowego- stacji uzdatniania wody o garaż i zaplecze socjalne dla osób zatrudnionych w ZAZ Promyk oraz przystosowanie odkrytych basenów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmuje: 1. Remont basenu: - roboty rozbiórkowe, - remont krawędzi basenu z budową odwodnienia liniowego, - wykonanie nawierzchni utwardzonych, - montaż elementów basenowych (drabinki, schody, krzesełka ratownicze, podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych, niecki prysznicowe, prysznice, przebieralnie) oraz elementów małej architektury tj. ławki i kosze, - wykonanie nawierzchni zielonych, - wymiana desek na pomoście, - remont dna basenu, 2. Remont sanitariatu dla osób niepełnosprawnych: - roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie, - remont pokrycia dachowego, - wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 3. Zaplecze socjalne: - roboty murarskie, tynkarskie, okładzinowe i malarskie, - wykonanie posadzek, - montaż stolarki drzwiowej i okiennej, - wykonanie elewacji, - remont pokrycia dachowego - wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, - wykonanie instalacji elektrycznej, - wykonanie chodników wokół budynku 4. Rozbudowa garażu: - roboty ziemne i fundamentowe, - wykonanie podłoży, - wykonanie ścian parteru, - konstrukcja i pokrycie dachowe, - roboty tynkarskie, - wykonanie posadzek, - montaż bramy garażowej, - wykonanie elewacji, - wykonanie utwardzeń i zagospodarowanie terenów zielonych, - wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku garażowego- stacji uzdatniania wody o garaż i zaplecze socjalne dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ Promyk oraz przystosowanie odkrytych basenów w Żerkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych wymagają zatrudnienia na postawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących prace fizyczne objęte przedmiotem zamówienia. Powyższe nie dotyczy Kierownika budowy. Wykonawca zobowiązuje się, że w/w osoby będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Wykonawca przedstawia Zamawiającemu na każde jego żądanie wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie osoby te wykonują. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa takiego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach