Przetargi.pl
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku położonego na dz. nr ew. 844/3 w Stoczku na bibliotekę gminną

Gminna Biblioteka Publiczna w Hucie Gruszczyno ogłasza przetarg

 • Adres: 07-104 Stoczek, Huta Gruszczyno
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 691 90 25 , fax. 25 691 90 25
 • Data zamieszczenia: 2019-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Hucie Gruszczyno
  Huta Gruszczyno 34
  07-104 Stoczek, woj. mazowieckie
  tel. 25 691 90 25, fax. 25 691 90 25
  REGON: 14182898800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stoczek.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku położonego na dz. nr ew. 844/3 w Stoczku na bibliotekę gminną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej, w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, wraz z zagospodarowaniem terenu, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w razie nałożenia takiego obowiązku) zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego na dz. nr ww. 844/3 w Stoczku na bibliotekę gminną”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł, (słownie: piętnaście tysiecy złotych). Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać m.in.: 1) wypełniony Formularz ofertowy; 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp; 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego lub innego dokumentu właściwego dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy; 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznegoj; 5) dokumenty innego podmiotu, w szczególności zobowiązanie – jeżeli Wykonawca dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach