Przetargi.pl
Przebudowa wraz z rozbudową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach

Gmina Michałowice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 350 91 91 , fax. 22 350 91 01
 • Data zamieszczenia: 2021-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowice
  Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Michałowice, woj. mazowieckie
  tel. 22 350 91 91, fax. 22 350 91 01
  REGON: 01326929000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.michalowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wraz z rozbudową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach”. Dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia została podzielona na dwa etapy, które zostały zatwierdzone osobnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę przez organ administracji architektoniczno – budowlanej: I ETAP (podetap 1A i 1B) „Przebudowa części sportowej szkoły Podstawowej w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15 w zakresie zaplecza, szatni i sanitariatów zespołu sportowego szkoły wraz z budową windy na dz. nr ew. 469 w miejscowości Michałowice Osiedle (obr. 5), gm. Michałowice” zatwierdzona: • Decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 1228/2019 z dnia 02.07.2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę; • Decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 327/2020 z dnia 28.02.2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany zamienny i zmieniającą w tym zakresie w/w decyzję nr 1228/2019 z dnia 02.07.2020 r. Zakres prac I Etap przedmiotu zamówienia, będzie obejmował m.in.: − przebudowę szatni i sanitariatów, − przebudowę pomieszczeń dla nauczycieli i magazynków sprzętu sportowego, − budowę windy z nowym żelbetowym szybem windowym II ETAP „Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15 w zakresie sali sportowej z wybudowaniem trybun i zapleczem magazynowym na dz. nr ew. 469 w Michałowicach (obr. 5), gm. Michałowice” zatwierdzona: • Decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 324/2020 z dnia 27.02.2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Zakres prac II Etapu przedmiotu zamówienia, przewiduje m.in.: − rozbudowę i przebudowę sali sportowej, − budowę trybun dla ok. 190 uczniów / widzów, − budowę pomieszczeń składowych na sprzęt sportowy, − budowę dwóch toalet dla niepełnosprawnych, − ocieplenie ścian zewnętrznych całej sali sportowej wraz z zapleczem, − zmiany w otoczeniu budynku i przywrócenie wymaganej planem miejscowym powierzchni zieleni na terenie całej szkoły, przez ingerencje i rozbiórki utwardzeń i nawierzchni sportowych w kilku miejscach, gdzie przywrócone mają być trawniki na gruncie rodzimym, z wyłączeniem nawierzchni pod placem zabaw – przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania nawierzchni biologicznie czynnej pod placem zabaw. W ramach przedmiotu zamówienia będą prowadzone następujące roboty budowlane, m.in.: • roboty rozbiórkowe • roboty budowlane i wykończeniowe • roboty konstrukcyjne • roboty instalacyjne obejmujące instalacje grzewcze, wentylacyjne, wod – kan., elektryczne • roboty izolacyjne • roboty tynkarskie W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi kompletna realizacja całego przedsięwzięcia (I ETAP i II ETAP) zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz zapisami SIWZ. W zakresie przedmiotu zamówienia jest uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i opinii niezbędnych do dopuszczenia obiektu do użytkowania oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach