Przetargi.pl
Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1013D w m. Obiszów

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 59-170 Przemków, ul. Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. -
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Fabryczna 16
  59-170 Przemków, woj. dolnośląskie
  tel. -
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdp.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1013D w m. Obiszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1013D w m. Obiszów Przedmiot zamówienia: Przedmiotowe postępowanie dotyczy odcinka o dł. ok.700 (pikietaż lokalny: od km 0+000 do km 0+700) – pikietaż globalny: od km 4+580 do km 5+280. Do realizacji przewidziane są roboty budowlane: 1. przebudowa jezdni z poszerzeniem do szerokości 6 m oraz miejscowym poszerzeniem na łukach – ok. 4.800 m2, 2. budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej – ok. 1.160 m2, 3. budowę zjazdów indywidualnych na posesję, zjazdy publiczne (18 szt.) – 440 m2 , 4. budowa zatoki autobusowej – ok. 200 m2, 5. przebudowa pobocza drogi (wzmocnienie kruszywem) – ok. 700 m2 6. przebudowa skarp rowów (wzmocnienie płytami) – 170 m2, 7. przełożenie sieci wodociągowej o długości 320 m, wraz z hydrantami – 4 szt. 8. budowa kanalizacji deszczowej: kolektor główny 550 m (Ø 315 mm), 115 m (Ø 400 mm), studzienki wpustowe 33 szt. – 142 m (Ø 160 mm), studnie rewizyjna 27 szt. (Ø 1000 mm), 9. przebudowa przepustów: w km 0+005 (L= 9,90 m, Ø 600 mm), w km 0+401 (L= 11,10 m, Ø 1200 mm), 10. przebudowa linii napowietrznej nN: - obiekt nN-1, relacji stacja trafo na dz. nr 188/5 – słup nr 13/II/19, - obiekt nN-2, relacji słup 2/I/19 – 8/I/19 – 10/I/19 Teren objęty robotami: działki o nr ewidencyjnych nr 120, 165, 192/6, 192/3, 192/4, 193, 194/6, 200, 210/1, 210/2, 213, 214 obręb 0007 Obiszów, jednostka ewidencyjna 021603_2 Grębocice. Przedmiot zamówienia został ustalony na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa: Biura Projektowo – Inżynierskiego WTU Sp. z o.o., z/s ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, pod kierownictwem mgr inż. Sebastiana Gwizdek. Szczegóły sposobu realizacji przedmiot zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 7 – Dokumentacja techniczna, zawierająca: projekty budowlane, projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót. W przypadkach uzasadnionych i po uzgodnieniu z Zamawiającym mogą mieć miejsce odstępstwa od wymagań podanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [zwanej dalej STWiOR lub SST lub ST] dotyczące prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, co do których istnieje pewność na podstawie doświadczenia Wykonawcy i przy przestrzeganiu prawidłowych metod wykonania, że wymagania podstawowe będą spełnione. W ramach zadania Wykonawca robót ma obowiązek także: 1. Przed rozpoczęciem robót opracować, zatwierdzić i wprowadzić czasową organizację ruchu, na czas prowadzenia robót, 2. Opracować i zatwierdzić, a po zakończeniu robót wprowadzić stałą organizację ruchu. 3. Prowadzić roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną, SIWZ i ofertą, stosując materiały nowe, wyłącznie pełnowartościowe o właściwościach zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami. 4. Powołać Kierownika budowy oraz kierowników robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - posiadających właściwe uprawnienia do nadzorowania robót w poszczególnych branżach. Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy winna posiadać: • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń [lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów], • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami drogowymi, od momentu uzyskania uprawnień budowlanych • prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w okresie realizacji przedmiotu umowy. 5. Zapewnić nadzór Kierownika budowy na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy, co najmniej trzy dni w tygodniu oraz w razie potrzeby na wezwanie osób kontrolujących budowę. 6. Zapewnić przejęcie terenu budowy przez Kierownika budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 7. Powiadomić właścicieli sieci i zarządców oraz stosowne służby o planowanym terminie rozpoczęcia robót – zgodnie z uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami, w tym o planowanym terminie wprowadzenia organizacji ruchu tymczasowego (na min. 7 dni przed wprowadzeniem). 8. Przed przystąpieniem oraz w trakcie wykonywania robót przestrzegać i spełniać warunki i wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających przedmiotowe zadanie. 9. Zorganizować, w porozumieniu z Zamawiającym, zaplecze i miejsce postojowe dla sprzętu niezbędnego do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 10. Własnym staraniem i kosztem doprowadzić na potrzeby realizacji umowy niezbędne media oraz pokryć koszt ich poboru. 11. Wykonać cały przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz usunąć wszelkie wady i usterki z należytą starannością i pilnością. 12. Zapewnić wykwalifikowanych pracowników, jacy są niezbędni do odpowiedzialnego i terminowego wykonania robót. 13. Niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia zadania. 14. Zawiadomić inspektora nadzoru o wykonywaniu robót ulegających zakryciu, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, celem przeprowadzenia odbioru przed ich zakryciem; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie inspektora nadzoru na własny koszt zobowiązany będzie, w przypadku polecenia inspektora, wykonać odkrywki i otwory do zbadania robót w miejscach wskazanych przez inspektora, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 15. Uczestniczyć w naradach, zwołanych przez Zamawiającego, w udostępnionym na ten cel zapleczu budowy lub siedzibie Zamawiającego 16. Ponieść wszelkie koszty z tytułu: a. niezbędnych wyłączeń pasa drogowego, b. uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy, c. usunięcia awarii, kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujętymi w przekazanej dokumentacji urządzeniami, d. wyrządzonych szkód wobec Zamawiającego lub osób trzecich powstałych w trakcie wykonywania robót będących konsekwencją działań Wykonawcy, jego zaniedbań, czy zaniechań, a także szkód wyrządzonych przez Podwykonawców, 17. Przygotować przedmiot umowy do odbioru, po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania, odtworzyć nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 18. Zapewnić obsługę geodezyjną, w tym wykonać i przekazać Zamawiającemu powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 19. Po zakończeniu robót pozostawić cały teren budowy czysty i nadający się do użytkowania oraz usunąć zaplecze budowy. Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania na placu budowy stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot. W zakresie transportu odpadów oraz do przekazywania odpadów podmiotowi, który posiada zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, Wykonawca jest zobowiązany zachowywać wymogi Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca nie posiadający zezwolenia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia jw. o odpadach, powierzy realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie podmiotowi posiadającemu powyższe zezwolenie. Koszt związany z rozbiórką, transportem, utylizacją ww. materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie ofertowej. Pozyskanie miejsca utylizacji materiałów wraz z dowodem odbioru odpadów leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji. Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez czas wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest poinformować odpowiednie służby i jednostki komunikacji i transportu o utrudnieniach w ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). Zaleca się, aby przed złożeniem oferty do przetargu Wykonawca dokonał wizji w terenie celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do prawidłowej wyceny zakresu prac niezbędnych do wykonania zamówienia. Podane w dokumentacji technicznej nazwy własne, handlowych znaków towarowych (materiałów i urządzeń) są przykładowe i stanowią poziom odniesienia w zakresie jakości i specyfiki technicznej. Zamawiający dopuszcza użycie do wbudowania materiały, urządzenia i technologie innych producentów w stosunku do przywołanych, pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych i jakościowych, co najmniej takich jak parametry techniczne i fizyczne materiałów wskazanych w udostępnionych dokumentach. Wykonawca powinien, w okresie realizacji przedmiotu umowy być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 zł. Wykonawcy udzielą gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. Okres rękojmi będzie zgodny z okresem gwarancji jakości. Okres gwarancji jakości będzie wynosił od 2 do 5 lat – zgodnie z kryterium oceny ofert określonym przez wykonawcę w ofercie. Pozostałe warunki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa wzór umowy będący załącznikiem nr 6 do SWIZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w rozpatrywaniu ofert jest wniesienie wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV. pkt 1 ppkt. b niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków z udziału w postępowaniu, wykonawca zamieszcza stosowne informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IV. pkt 1 ppkt. b niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika - Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach