Przetargi.pl
PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WISEŁKA

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie ogłasza przetarg

 • Adres: 72-510 Wolin, ul. Zamkowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 32 20 871, , fax. 91 32 20 873
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie
  ul. Zamkowa 23
  72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 32 20 871, , fax. 91 32 20 873
  REGON: 28744400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osrodek-kultury.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WISEŁKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie zadania pn. Przebudowa wraz z modernizacją Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Wisełka. Wiejski Ośrodek Kultury w Wisełce, zlokalizowany jest przy ul. Nadmorskiej 1 w Wisełce , na działce nr 43, w obrębie geodezyjnym 0001 Wisełka. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy 355 m 2. Obiekt składa się z 3 kondygnacji :  piwnicy, w której znajduje się kotłownia,  parteru pełniącego rolę Ośrodka Kultury i Biblioteki  pietra mieszkalnego. 2. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi: 1) rozebranie i wykonanie nowych posadzek, z ułożeniem wykładziny pcv homogenicznej/terakoty; 2) uzupełnienie ścian murowanych, budowa ścianek działowych z płyt GK; 3) przetarcie istniejących tynków, wraz z uzupełnieniami, gładziami oraz malowaniem i układaniem płytek na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych; 4) wymiana instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych, tablicy rozdzielczej; 5) wymiana instalacji wod-kan i co wraz z montażem nowych urządzeń sanitarnych, pompy ciepła oraz wyposażenia łazienek; 6) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej; 7) wykonanie izolacji fundamentów; 8) wykonanie docieplenia budynku płytami styropianowymi wraz z elewacją ; 9) wykonanie rampy podjazdowej dla niepełnosprawnych. . 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – IV SIWZ. UWAGA: Zadanie pn. Przebudowa wraz z modernizacją Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Wisełka, nie uwzględnia wykonania instalacji teletechnicznych objętych Koncepcją projektową robót budowlanych .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym w Wolinie, nr 93 9393 0000 0000 1759 2000 0010 (w tytule przelewu należy wpisać: ZP. 271. 8. 2020.HP ) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310 ). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji 1) powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2) Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji ,72-510 Wolin, ul. Zamkowa 23 3) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4) Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 5) Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 2 lit.a) na rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium następuje w przypadkach określonych w art. . 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza . Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w arf 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia j zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III. 3) Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 2 powyżej składa każdy z Wykonawców. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III. 5) Ogłoszenia, przy czym; 1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.5) Ogłoszenia składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Sekcji III. 1. Ogłoszenia , 2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.4. Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach