Przetargi.pl
Przebudowa wraz z modernizacją pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

Powiat Wąbrzeski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-200 Wąbrzeźno, Wolności
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48566882745 , fax. +48566882759
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wąbrzeski
  Wolności 44
  87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48566882745, fax. +48566882759
  REGON: 87111877300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wraz z modernizacją pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.2 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa wraz z modernizacją pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie 5.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 5.4 Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do wbudowania materiałów zgodnie z obowiązującymi normami oraz przedłożenia Zamawiającemu atestów na wbudowane materiały dotyczące przedmiotu zamówienia. 5.5 Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt m.in.: 1) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad, oraz wyznaczyć kierownika robót budowlanych, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Kierownik robót budowlanych nie musi być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. 2) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, 3) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty, 4) ponosić odpowiedzialność za wykonanie robót, tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy, 5) zapewnić specjalistyczne kierownictwo i montaż dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń, 6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu zamówienia - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 7) usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 8) doprowadzić teren przyległy (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych 9) dokonać odbioru wykonanych robót wraz z wykonaniem wymaganych prób i badań, 10) wykonywać wszelkie inne obowiązki, zgodnie z zapisami SIWZ. 5.6 Cena ryczałtowa wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega podwyżkom. Cena ryczałtowa oferty stanowi indywidualne ryzyko Wykonawcy. 5.7 Rozliczenia i płatności zostały określone w postanowieniach umowy. CPV: 45000000-7 Pełna nazwa: Roboty budowlane CPV: 45330000-9 Pełna nazwa: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV: 45310000-3 Pełna nazwa: Roboty elektryczne instalacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 16.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 16.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble Bank SA nr 09 1560 0013 2249 0676 5000 0005 – z adnotacją: „Wadium przetargowe dla zadania pn: Przebudowa wraz z modernizacją pracowni zawodowych w CKPiU” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 16.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288). 16.5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 16.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, inne oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach